Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Bezrobotni w szczególnej sytuacji

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy

* bezrobotni do 30 roku życia
* bezrobotni długotrwale
* bezrobotni powyżej 50 roku życia,
* bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej
* bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
* bezrobotni niepełnosprawni

- art. 49 ustawy z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bezrobotnym,do 25 roku życia powiatowy urząd pracy w okresie do 4 miesięcy od dnia rejestracji powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej formy pomocy określonej w ustawie.

–art.50 ust.1 ustawy z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bezrobotnym, będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania, a w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji: )

- powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub

- na wniosek ośrodka pomocy społecznej może skierować do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

–art.50 ust.2 ustawy z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS