Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy jest adresowany do osób bezrobotnych, które nie przekroczyły 30 roku życia. Bon szkoleniowy zgodnie z art. 66k ust. 1 ustawy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

 • Osoba, która otrzymuje bon szkoleniowy może wziąć udział w szkoleniu tylko na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy, osobie skierowanej na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego przysługuje stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.
 • Bon może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu, która:
  - nie ukończyła 30 roku życia,
  - złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
  - uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej

po zakończeniu szkolenia.

Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy.

 • Zgodnie z art. 66k ust. 2 ustawy przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania (IPD).
 • Zgodnie z art. 66k ust. 3 ustawy termin ważności bonu określa starosta.
 • Zgodnie z art. 66k ust 4. ustawy maksymalna wartość kosztów związanych ze szkoleniem, które można pokryć z bonu szkoleniowego wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.
 • W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia) koszty:

1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

3. przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a) do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
b) powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

4. zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a) do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
b) powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
c) powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

 • Osoba bezrobotna uczestniczy w szkoleniu realizowanego w ramach bonu szkoleniowego na podstawie skierowania, a co za tym idzie – otrzymuje stypendium, zgodnie z art. 41. ust. 1 ustawy.
 • Starosta może odmówić sfinansowania szkolenia wybranego przez bezrobotnego w ramach bonu, jeśli jego realizacja tego szkolenia byłaby niezgodna z ustaleniami indywidualnego planu działania
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS