Imieniny:Beaty, Juliana, Wincentego

Staże

Staż - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego do odbycia stażu u wskazanego pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnieniabezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładcząw pełnym wymiarze czasu pracy.

W ramach bonu stażowego urząd finansuje:

- stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku,

- koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych -w formie wpłaty na konto wykonawcy badania,

- koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu –w formie ryczałtu do wysokości600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł. łącznie ze stypendium . Osoba bezrobotna powinna złożyć stosowny wniosek, o przyznanie kosztów przejazdu.

Realizacja bonu stażowego odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Urząd Pracy z pracodawcą, według programu określonego w umowie.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nie przekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Natomiast u organizatora , który nie jest pracodawcą , staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Bon stażowy mogą otrzymać jedynie osoby, dla których ustalono profil pomocy II lubw uzasadnionych przypadkach profil pomocy I

Podstawa prawna:

art. 66l ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.Zobacz dokumenty do pobrania

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS