Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany na wniosekosoby bezrobotnej do 30 roku życia w związku z podjęciem przez nią zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania ,jeżeli:

- z tytułu pracy lub działalności gospodarczej będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym,

- odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości , w której bezrobotny zamieszka wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,

- będzie pozostawał w zatrudnieniu , wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Realizacja bonu na zasiedlenia następuje na podstawie umowy zawieranej przez urząd pracy z bezrobotnym.

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie:

- do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie dotyczące odległości od miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy lub działalności gospodarczej,

- do 7 dni odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia , innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie dotyczące odległości od miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy lub działalności gospodarczej,

- do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

W przypadku niewywiązania się z obowiązku pierwszego i drugiego kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku niewywiązania się z obowiązku udokumentowania zatrudnienia , innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej do 8-miu miesięcy kwota bonu podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

Bon na zasiedlenie mogą otrzymać jedynie osoby, dla których ustalono profil pomocy II lubw uzasadnionych przypadkach profil pomocy I

Podstawa prawna:

art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS