Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
Ogólna informacja dotycząca refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

I. Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy regulują następujące przepisy:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645);
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (DZ. U. z, poz. 457 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L352 z 24.12.2012 str.1);Ze środków Funduszu Pracy można zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą , przedszkolu, szkole lub producentowi rolnemu koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie , nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia , który:

- złoży stosowny wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego,
- spełni warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (DZ. U. z, poz. 457 z późn. zm.)Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zostaje dokonana po przedłożeniu przez podmiot rozliczenia w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego oraz stwierdzenia przez pracownika Urzędu utworzenia stanowiska pracy. Rozliczenia poniesionych kosztów dokonywane jest w kwocie brutto.

Kwota podlegająca refundacji w 2017r. wynosi średnio 20 000,-.

Dodatkowe wymogi dotyczące przyznawania refundacji regulują "Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego." Zasady te zostały zaopiniowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 032 643 05 38 lub 032 643 43 48 wew. 238 lub w pokoju nr 16 PUP w Olkuszu.Zobacz dokumenty do pobrania

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS