Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Podjęcie działalności
Ogólna informacja dotycząca przyznawania bezrobotnemu dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

I. Przyznanie bezrobotnemu dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest uregulowane następującymi przepisami:

1. Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (DZ. U. z, poz. 457);
3. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o finkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L352 z 24.12.2013, str.1)


Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi Centrum Integracji Społecznej lub absolwentowi Klubu Integracji Społecznej dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej , w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanej z podjęciem tej działalności, który:

- złoży stosowny wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy ,
- spełni warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.Maksymalna kwota pomocy to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych wysokość przyznanych środków nie może przekroczyć 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Kwota dofinansowania w 2019r. wynosi średnio 20 000,-.

Szczegółowe warunki przyznawania dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej określają „ Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków”. Zasady zostały zaopiniowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 032 643 05 38 lub 032 643 43 48 wew. 227 lub w pokoju nr 18 PUP w Olkuszu.


Zobacz dokumenty do pobrania

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS