Imieniny:Beaty, Juliana, Wincentego

Europejski Fundusz Społeczny

Czym jest EFS?

EFS jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, którego głównym celem jest inwestowanie w kapitał ludzki. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Europejska Strategia Zatrudnienia zawiera zbiór zasad, według których UE kieruje się w zakresie polityki zatrudnienia. Przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego precyzuje Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999. Zgodnie z nim działania w ramach EFS powinny być zorientowane na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz na rozwijanie potencjału kadrowego i integrację społeczną rynku pracy.

EFS skupia się na działaniach z zakresu:

• dostęp do zatrudnienia,
• integracja społeczna,
• podnoszenie kwalifikacji pracowników,
• wsparcie przedsiębiorczości,
• edukacja i szkolenia,
• sprawna administracja publiczna,
• zwalczanie dyskryminacji,
• działania innowacyjne,
• partnerstwo i współpraca.


© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS