Imieniny:Beaty, Juliana, Wincentego

Informacje ogólne o szkoleniach

Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Głównym celem szkolenia organizowanego przez urząd pracy jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy zwiększających ich szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Powiatowy urząd pracy realizuje organizację szkoleń, zgodnie z indywidualnym planem działania.

Szkoleniem powinny zostać objęte w szczególności:
- osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych,
- osoby posiadające kwalifikacje nieadekwatne do potrzeb rynku pracy i zmuszone do ich zmiany lub

uzupełnienia,
- osoby, które utraciły zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,
- osoby, które nie posiadają umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Inicjowanie szkoleń polega na:

- udzielaniu informacji o możliwościach i zasadach korzystania z tej usługi rynku pracy oraz

promowanie tej formy aktywizacji zawodowej,
- diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje, na które istnieje

zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy,
- diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkoleń,
- sporządzaniu i upowszechnianiu planu szkoleń.

Organizacja szkoleń polega na:
- wyborze instytucji szkoleniowej,
- zawieraniu umów szkoleniowych z instytucjami szkoleniowymi lub powierzaniu przeprowadzenia

szkolenia,
- kierowaniu osób na szkolenia,
- monitorowaniu przebiegu szkoleń,
- prowadzeniu analiz skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń.

Finansowanie szkoleń osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy polega na:
- finansowaniu uprzednio uzgodnionej należności przysługującej instytucji szkoleniowej,
- wypłacaniu stypendiów osobom skierowanym na szkolenia,
- finansowaniu kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób

nieposiadających prawa do stypendium,
- finansowaniu kosztów przejazdu lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem

w szkoleniach, jeśli szkolenie odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania osoby

skierowanej i jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową,
- finansowaniu kosztów niezbędnych badań lekarskich.

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

FORMY ORGANIZACYJNE SZKOLEŃ

Szkolenia grupowe - realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z planem szkoleń opracowanym na okres całego roku na podstawie wyników badań, analiz i prognoz na lokalnym rynku pracy, częstotliwości występowania ofert oraz zapotrzebowania ze strony pracodawców. Plan szkoleń upowszechniany jest w siedzibie tut. Urzędu oraz na stronie internetowej: www.pup-olkusz.pl

Plan szkoleń grupowych

Szkolenia indywidualne - realizowane na pisemny wniosek osoby zainteresowanej pracy, jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Druk wniosku można uzyskać u swojego doradcy klienta lub ze strony: www.pup-olkusz.pl z zakładki: Dokumenty do pobrania

Częściowe finansowanie kosztów szkolenia Powiatowy Urząd Pracy na wniosek osoby uprawnionej do szkolenia , może częściowo sfinansować koszty szkolenia, jeżeli skierowanie na to szkolenie nastąpi na prośbę bezrobotnego albo organizacji lub instytucji pokrywającej część kosztów tego szkolenia oraz jeżeli wnioskujący uzasadni celowość tego szkolenia.


Czas trwania szkolenia
Szkolenie finansowane przez urzędy pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

Szkolenie może trwać:
- do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż

12 miesięcy
- do 12 miesięcy dla osób bez kwalifikacji zawodowych, a w sytuacjach uzasadnionych programem nie

dłużej niż 24 miesiące.

Skierowanie na szkolenie w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych może być poprzedzone skierowaniem na specjalistyczne badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

UPRAWNIENIA OSÓB SKIEROWANYCH NA SZKOLENIE

1. Osobom bezrobotnym za okres odbywania szkolenia przysługuje stypendium , które wynosi 120%

zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy , jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi

co najmniej 150 godzin , w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium

ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa

w art. 72. ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku dla bezrobotnych przysługuje

prawo wyboru świadczenia.

3. Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego

tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż

stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

3.1. Stypendium za okres odbywania szkolenia nie przysługuje osobie ze statusem poszukującego pracy.

4. Osoba skierowana na szkolenie , która w trakcie szkolenia podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub

działalność gospodarczą , ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

5. Bezrobotnemu , skierowanemu na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę

zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy , niezależnie od wymiaru godzin szkolenia od dnia podjęcia

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia.

Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

6. Osobom skierowanym na szkolenie z wyjątkiem osób, posiadających z tego tytułu stypendium , z wyłączeniem

stypendium o którym mowa w ust. 3b ustawy, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od

następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca

szkolenia i z powrotem.

6.1. Ubezpieczenie osoby od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków instytucji szkoleniowej.

7.Osobom skierowanym na szkolenie przysługuje finansowanie w formie zwrotu kosztów zakwaterowania

oraz wyżywienia , jeżeli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania i wynika to z umowy zawartej

z instytucją szkoleniową.

8. Osobom skierowanym na szkolenie można sfinansować w formie zwrotu, całość lub część poniesionych

kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.


SKUTKI ODMOWY , PRZERWANIA UDZIAŁU W SZKOLENIU , NIE PODJĘCIA SZKOLENIA PO SKIEROWANIU LUB NIE UKOŃCZENIA SZKOLENIA.

1. Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny odmówiła udziału w szkoleniu zostaje pozbawiona

statusu bezrobotnego od dnia odmowy na okres :

- 120 dni jeżeli jest to pierwsza odmowa udziału w formie pomocy określonej w ustawie

- 180 dni jeżeli jest to druga odmowa udziału w formie pomocy określonej w ustawie

- 270 dni jeżeli jest to trzecia i każda kolejna odmowa udziału w formie pomocy określonej w ustawie

2. Osoba bezrobotna , która z własnej winy przerwała szkolenie zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na w/ w okres od dnia przerwania szkolenia.

3. Osoba bezrobotna , która po skierowaniu nie podjęła szkolenia zostaje pozbawiona statusu na w/ w okres od następnego dnia po dniu skierowania na szkolenie.

4. Osoba poszukująca pracy, która bez uzasadnionej przyczyny nie podjęła lub przerwała szkolenie zostaje pozbawiona statusu poszukującego pracy na okres 120 dni od następnego dnia po dniu nie podjęcia lub przerwania szkolenia.

5. Osoba skierowana na szkolenie, która z własnej winy przerwie szkolenie zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na okresy wyżej wymienione oraz jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia.

Wyżej opisanych rygorów nie stosuje się w przypadku gdy powodem przerwania szkolenia jest podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS