Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Ogłoszenie

o naborze wniosków z limitu podstawowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków z limitu podstawowego środków KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie

od 21 lutego 2018 roku do 27 lutego 2018 roku

Wniosek należy złożyć w ogłoszonym przez Urząd terminie naboru, a rozpoczęcie działań w ramach kształcenia ustawicznego należy zaplanować nie wcześniej niż po upływie co najmniej 45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Wnioski złożone przed lub po terminie naboru pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z obowiązującymi w tut. Urzędzie „Zasadami przyznawania środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w 2018r.” - Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie dla jednego uczestnika maksymalnie dwóch form kształcenia ustawicznego, a wysokość wsparcia na jednego uczestnika może wynieść nie więcej niż 5.000 zł.

W 2018r. tut. Urząd będzie finansował kształcenie pracowników zatrudnionych co najmniej na ½ etatu.

Wniosek Pracodawcy winien spełnić wymagania przynajmniej jednego z priorytetów ustalonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Priorytet 1: środki KFS przeznacza się przede wszystkim na wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
Barometr zawodów - powiat olkuski - kliknij po szczegóły
Barometr zawodów - województwo małopolskie - kliknij po szczegóły

Priorytet 2: wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

 • Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 2 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami.
 • Nie przygotowano zamkniętej listy dokumentów, na podstawie których powiatowy urząd pracy ma zdecydować, czy złożony wniosek wpisuje się w priorytet nr 2. Stosowna decyzja ma zostać podjęta na podstawie jakiegokolwiek wiarygodnego dokumentu dostarczonego przez wnioskodawcę, np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/ zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia.
 • Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 2 można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

Priorytet 3: wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Środki z KFS można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP w Olkuszu będzie uwzględniał następujące kryteria:

1) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

2) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,

3) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,

4) w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

5) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,

6) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy

7) dotychczasową współpracę Pracodawcy z Urzędem dotyczącą KFS,

8) okres działalności pracodawcy.

Ocena wniosków dokonywana będzie w trzech etapach:

Pierwszy etap - - Ocena formalna na załączniku nr 1 do „Zasad przyznawania środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w 2018r.”

Drugi etap - Ocena merytoryczna na załączniku nr 2 „Zasad przyznawania środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w 2018r.”

Trzeci etap - Sporządzenie listy rankingowej ocenianych wniosków.

O rozpatrzeniu wniosku będą decydowały uzyskane punkty na liście rankingowej, przy uwzględnieniu posiadanego limitu środków.

UWAGA!

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:

1) niepoprawienia wniosku we wskazanym przez Urząd terminie lub

2) niedołączenia do wniosku następujących załączników, tj.:

a) zaświadczeń lub oświadczenia o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016r. 1808, z późn. zm.) - Załącznik nr 2 do wniosku

b) informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust.2a ustawy z 30kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Załącznik nr 1 do wniosku;

c) kopii dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

d) programu kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;

e) wzoru dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Wniosek wypełniony nieprawidłowo oznacza wniosek, który został wypełniony oraz opatrzony wszystkimi wymaganymi załącznikami, ale zawiera braki, omyłki lub informacje wymagające doprecyzowania. W takiej sytuacji wnioskodawca zostaje wezwany do poprawienia wniosku w wyznaczonym terminie.

Natomiast zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia z 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z KFS ( Dz. U. z 2014r. poz. 639, Dz. U. z 2016 poz. 2155 brak wymaganych załączników jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Informujemy, że przy rozpatrywaniu wniosków nie decyduje kolejność ich wpływu. Wniosek należy złożyć w ogłoszonym przez Urząd terminie naboru, a rozpoczęcie działań w ramach kształcenia ustawicznego należy zaplanować nie wcześniej niż po upływie co najmniej 45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w sekretariacie siedziby Urzędu – pok. 8, ul. Minkiewicza 2, 32-300 Olkusz, lub
 • za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na ww. adres (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu), lub
 • drogą elektroniczną.

Wniosek wraz załącznikami złożony w formie elektronicznej musi posiadać:

 • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub
 • podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Podpis ten musi być złożony na wniosku oraz wszystkich załącznikach do wniosku.  

Wszystkie wymagane druki znajdują się na stronie internetowej PUP w Olkuszu tj. www.pup-olkusz.pl oraz w siedzibie urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 643 43 48 w. 218 lub w siedzibie urzędu pok. nr 25.

Dokumenty do pobrania:

1.Wniosek z załącznikami - kliknij po szczegóły

2.Zasady przyznawania środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w 2018r.- kliknij po szczegóły

3.Barometr zawodów - powiat olkuski - kliknij po szczegóły

4.Barometr zawodów - województwo małopolskie - kliknij po szczegóły


Olkusz, dnia 12.02.2018r.

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS