Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Nabory - Aktywne Formy
Aktualne nabory -2017
Forma pomocyProgramData przyjmowania wnioskówinformacje

Zakończone nabory
Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracyFundusz Pracyod 12.06.2017r.ilość miejsc: 5
szczegóły
StażePO WERod 05.06.2017r.szczegóły
SzkoleniaFundusz Pracyod 16.01.2017r.szczegóły
Dotacje na rozpoczęcie działalnośc gospodarczejFundusz Pracyod 03.07.2017r. do 03.07.2017r.szczegóły
Forma pomocyProgramData przyjmowania wnioskówInformacje
StażeFundusz Pracyod 08.05.2017r. do 16.05.2017r.szczegóły
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczejPO WERod 07.02.2017r. do 12.05.2017r.szczegóły
StażeRPOod 01.03.2017r. do 05.05.2017r.szczegóły
StażePO WERod 25.01.2017r. do 18.04.2017r.szczegóły
Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracyFirma +1od 15.02.2017r. do 12.04.2017r.ilość miejsc: 5
szczegóły
StażeFirma +1od 15.02.2017r. do 03.04.2017r.ilość miejsc: 10
szczegóły
KFSFundusz Pracyod 06.03.2017r. do 10.03.2017r.szczegóły
lista rankingowa
Dotacje na rozpoczęcie działalnośc gospodarczejRPOod 06.03.2017r. do 08.03.2017r.szczegóły
StażeGwarancja +40od 15.02.2017r. do 28.02.2017r.ilość miejsc: 13
szczegóły
StażeFundusz Pracyod 18.01.2017r. do 19.01.2017r.szczegółyZakończenie naboru - bony szkoleniowe
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 19.07.2017r. kończy się nabór wniosków na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego.

Od 19.07.2017r. wnioski nie będą przyjmowane.

Zakończenie naboru - dotacje
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 03.07.2017r. kończy się nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Od 04.07.2017r. wnioski nie będą przyjmowane.

Dotacje na rozpoczęcie działalnośc gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski należy składać w sekretariacie urzędu p. 8.

Termin składania wniosków: od 03.07.2017r. do wyczerpania miejsc.

Liczba miejsc: 39 w tym 5 dla osób zamieszkałych na wsi.
Doposażenie
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż od dnia 12.06.2017r. można składać wnioski w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. Środki przeznaczone są dla Pracodawców chcących zatrudnić osoby bezrobotne zamieszkujące na wsi.

Kwota do rozdysponowania: 100 000,-
Liczba miejsc: 5

Staże - Fundusz Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 05.06.2017r. nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (III)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER) 2014-2020.

1. Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby bezrobotne wieku 18-29 lat (tj. przed ukończeniem 30 r.ż.) z ustalonym II profilem pomocy, które:

  • obecnie nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym
  • obecnie oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych

Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lat (przed ukończeniem 25 r.ż.) musi otrzymać wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie.

Staże - Fundusz Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków o organizację staży finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski należy składać w sekretariacie urzędu p. 8.

Termin składania wniosków: od 08.05.2017r. do wyczerpania miejsc.

Liczba organizowanych staży: ok. 70
Czas trwania stażu: 6 miesięcy

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków dostępnych w siedzibie PUP w pokoju 11 oraz na stronie internetowej urzędu.


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 17.05.2017r. kończy się nabór wniosków o organizacje staży finansowanych z Funduszu Pracy.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 16.05.2017r.
Wnioski złożone po 16.05.2017r. nie będą podlegały rozpatrzeniu
Staże - PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż dysponuje środkami PFRON na organizację staży.

Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XXV/219/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 29.03.2017r. planowana wysokość środków do rozdysponowana przeznaczona na realizację staży to 27 000,-.

W związku z powyższym zapraszamy pracodawców do składania wniosków dla osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy oraz niepozostających w zatrudnieniu.

Preferowane będą wnioski tych pracodawców, którzy oferują zatrudnienie po zakończonym stażu.
KFS - Lista rankingowa

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW z limitu KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO - dotyczy naboru w terminie do 06.03.2017r. do 10.03.2017r.
Staże - PFRON
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż dysponuje środkami PFRON na organizację staży.

Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XXV/219/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 29.03.2017r. planowana wysokość środków do rozdysponowana przeznaczona na realizację staży to 27 000 zł. W związku z powyższym zapraszamy pracodawców do składania wniosków dla osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy oraz niepozostających w zatrudnieniu.

Preferowane będą wnioski tych pracodawców, którzy oferują zatrudnienie po zakończonym stażu.
Nabór - Dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu od dnia 06.03.2017r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (III)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu jako osoby bezrobotne, należących do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej),
- kobiety.

Preferowane będą osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Nabór zostanie zakończony z chwilą wyczerpania środków na w/w projekt.
Aktualizacja:

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 09.03.2017r. kończy nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu 'Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim ( III )'.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 08.03.2017r.

Wnioski złożone po 08.03.2017r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Nabór - Staże

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu od dnia 01.03.2017r. ogłasza nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (III)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór skierowany jest do Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu jako osoby bezrobotne, należących do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej),
- kobiety.

Preferowane będą osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Po zakończeniu stażu Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia osoby odbywającej staż na okres:
-3 miesięcy na co najmniej ½ etatu w przypadku umowy o pracę
-3 miesiące z obowiązującym minimalnym wynagrodzeniem za każdy miesiąc w przypadku umowy cywilnoprawnej

Nabór zostanie zakończony z chwilą wyczerpania środków na w/w projekt.


Aktualizacja: Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 08.05.2017r. kończy nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim ( III ) ‘’.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 05.05.2017r.

Wnioski złożone po 05.05.2017r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Nabór - KFS

Ogłoszenie

o naborze wniosków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków z limitu środków KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie

od 6 marca 2017 roku do 10 marca 2017 roku

Wnioski złożone przed lub po terminie naboru pozostawia się bez rozpoznania.

czytaj więcej
Nabór - Firma +1
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 15.02.2017r. nabór wniosków w ramach programu regionalnego pn. „Firma + 1”.
Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych chcących zorganizować staż dla osób bezrobotnych lub zatrudnić w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, w szczególności dla osób w wieku 40-49 lat, długotrwale bezrobotnych lub kobiet.

W w/w programie jest możliwość uzyskania bezpłatnego wsparcia dla przedsiębiorcy w zakresie obowiązków związanych z podatkami oraz ubezpieczeniami społecznymi.

Liczba organizowanych staży: 10
Liczba miejsc w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy: 5


Zapraszamy pracodawców do składania wniosków.

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 04.04.2017r. kończy się nabór wniosków w ramach programu regionalnego pn. „Firma +1„ w zakresie organizowania staży.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 03.04.2017r.

Aktualizacja 12.04.2017r.:

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 12.04.2017r. kończy się nabór wniosków w ramach programu regionalnego pn. „Firma +1 „ w zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Wnioski złożone po 12.04.2017r. nie będą podlegały rozpatrzeniu
Nabór - Gwaranacja +40
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 15.02.2017r. nabór wniosków w ramach programu regionalnego pn. „Gwarancja 40 + „ .
Program skierowany jest do pracodawców chcących zorganizować staż dla osób bezrobotnych powyżej 40 roku życia, w szczególności dla osób w wieku 40-49 lat, długotrwale bezrobotnych lub kobiet. Każdy uczestnik programu zostanie objęty wsparciem wolontariusza.

Liczba organizowanych staży: 13

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków.

http://www.pup-olkusz.pl/index.php?content=dokumenty#szkolenia
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 01.03.2017r. kończy się nabór wniosków w ramach programu regionalnego pn. „Gwarancja 40 + „ .


Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 28.02.2017r.
Nabór - DOTACJE dla osób do 30 r.ż.
Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 07.02.2017r. nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (III)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER) 2014-2020.

1. Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby bezrobotne wieku 18-29 lat (tj. przed ukończeniem 30 r.ż.) z ustalonym I lub II profilem pomocy, które:
  • obecnie nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym
  • obecnie oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych
Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lat (przed ukończeniem 25 r.ż.) musi otrzymać wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie.


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 12.05.2017r. kończy nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim ( III ) ‘’ realizowanego w ramach POWER.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 11.05.2017r.

Wnioski złożone po 11.05.2017r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Nabór - STAŻE dla osób do 30 r.ż.
Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 25.01.2017r. nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (III)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.

1. Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby bezrobotne wieku 18-29 lat (tj. przed ukończeniem 30 r.ż.) z ustalonym I lub II profilem pomocy, które:
  • obecnie nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym
  • obecnie oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych
Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lat (przed ukończeniem 25 r.ż.) musi otrzymać wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie.
Aktualizacja 12.04.2017r.:

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 18.04.2017r. kończy nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim ( III ) ‘’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego POWER.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 14.04.2017r.

Wnioski złożone po 14.04.2017r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Nabór - STAŻE - Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż nabór wniosków na organizację staży finansowanych z Funduszu Pracy zostaje zakończony z dniem 19.01.2017r. Od tego dnia wnioski nie będą przyjmowane.
Nabór - STAŻE - Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków o organizację staży finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski należy składać w sekretariacie urzędu p. 8.
Termin składania wniosków: od 18.01.2017r. do wyczerpania miejsc.
Liczba organizowanych staży: 30
Czas trwania stażu: 6 miesięcy

Przewidywany okres zawierania umów: od miesiąca lutego b.r.

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków dostępnych w siedzibie PUP w pokoju 11 oraz na stronie internetowej urzędu.
Nabór - organizacja szkoleń
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iz prowadzi nabór na organizację szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski należy składać w sekretariacie urzędu p. 8.
Termin składania wniosków: od 16.01.2017r. do wyczerpania limitu środków.

Zapraszamy osoby bezrobotne do składania wniosków dostępnych w siedzibie PUP w pokoju 24, na stanowiskach u doradców klienta oraz na stronie internetowej urzędu.
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS