Imieniny:Beaty, Juliana, Wincentego

Nabory - Aktywne Formy
Aktualne nabory - 2019
Forma pomocyProgramData przyjmowania wniosków
Szkolenia indywidualneRPOod 26.06.2019r.
StażeRPOod 12.03.2019r.
Egzaminy i licencjeFPod 21.01.2019r.

Zakończone nabory - 2019
Forma pomocyProgramData przyjmowania wniosków
DoposażenieFundusz Pracyod 01.02.2019r. do 02.02.2019r.
Bony szkolenioweFPod 21.01.2019r. do 06.02.2019r.
Krajowy Fundusz SzkoleniowyLimit KFSod 04.02.2019r. do 08.02.2019r.
StażePO WERod 24.01.2019r. do 15.02.2019r.
DoposażenieFundusz Pracyod 27.02.2019r. do 05.03.2019r.
DoposażenieFirma +1od 27.02.2019r. do 05.03.2019r.
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczejRPOod 12.03.2019r. do 13.03.2019r.
Szkolenia indywidualneFPod 21.01.2019r. do 11.04.2019r.
StażePO WERod 24.04.2019r. do 25.04.2019r.
StażeFirma +1od 18.04.2019r. do 07.05.2019r.
Krajowy Fundusz SzkoleniowyLimit KFSod 06.05.2019r. do 08.05.2019r.
Dotacje na rozpoczęcie działalnośc gospodarczejPO WERod 24.01.2019r. do 13.05.2019r.
Szkolenia indywidualneRPOod 11.03.2019r. do 15.05.2019r.
Szkolenia indywidualnePO WERod 21.01.2019r. do 20.05.2019r.
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczejRPOod 22.03.2019r. do 10.05.2019r.
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczejRPOod 13.05.2019r. do 17.06.2019r.
StażePO WERod 19.06.2019r. do 21.06.2019r.


Nabór - Szkolenia indywidualne - RPO


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 26.06.2019r. nabór wniosku
na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną zgodnie z art. 40 ust. 3 dla osoby bezrobotnej w ramach projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (V) w ramach Działania 8.1. Aktywizacja Zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy w ramach 8 osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .

DYSPONUJEMY ŚRODKAMI NA SZKOLENIE DLA JEDNEJ OSOBY.


WNIOSKOWANE SZKOLENIE MUSI ZAKOŃCZYĆ SIĘ EGZAMINEM PAŃSTWOWYM (szczegółowe informacje pok. 25 tut. urzędu lub pod nr tel. 32/6413402 wew. 218)1. Osobą uprawnioną do udziału w szkoleniu jest osoba bezrobotna w wieku 30 lat i więcej , która należy do jednej z grup:

 • osoba powyżej 50 roku życia,
 • osoba długotrwale bezrobotne (tj. pozostająca bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • osoba z niepełnosprawnościami,
 • osoba o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej),
 • kobieta,

i uzasadni celowość szkolenia tzn. przez uzasadnienie celowości udziału w szkoleniu należy rozumieć:

- oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia odpowiedniej pracy po zakończeniu danego szkolenia,

lub

- deklarację podjęcia działalności gospodarczej - w przypadku osób, które po ukończeniu szkolenia planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej ze środków innych niż pozostające w dyspozycji urzędu.

Wniosek będzie dostępny na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 25 od dnia 26.06.2019r.

Wniosek należy złożyć do sekretariatu tut. urzędu od dnia 26.06.2019r.


Nabór zostanie zakończony po wpłynięciu wniosku spełniającego powyższe wymogi.
Zakończenie naboru - Staże – PO WER


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 22.06.2019r. kończy nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim ( IV ) ‘’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego POWER.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 21.06.2019r.

Wnioski złożone po dniu 21.06.2019r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Staże – PO WER


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia17.06.2019r. nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER) 2014-2020.

1. Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby bezrobotne wieku 18-29 lat (tj. przed ukończeniem 30 r.ż.), które:

 • obecnie nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym
 • obecnie oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 10 od dnia 17.06.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 19.06.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Zakończenie naboru - Rozpoczęcie działalności gospodarczej - RPO


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 18.06.2019r. kończy nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (V ) ‘’.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 17.06.2019r.

Wnioski złożone po 17.06.2019r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zakończenie naboru - Szkolenia indywidualne - PO WER


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 20.05.2019r. kończy nabór wniosków na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną zgodnie z art. 40 ust. 3 dla osób bezrobotnych w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (IV) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER) 2014-2020.

Zakończenie naboru - Szkolenia indywidualne - RPO


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 15.05.2019r. kończy nabór wniosków
na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną zgodnie z art. 40 ust. 3 dla osób bezrobotnych w ramach projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (V) w ramach Działania 8.1. Aktywizacja Zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy w ramach 8 osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zakończenie naboru - Rozpoczęcie działalności gospodarczej - PO WER


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 13.05.2019r. kończy nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim ( IV ) ‘’ realizowanego w ramach POWER.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 10.05.2019r.

Wnioski złożone po 10.05.2019r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zakończenie naboru - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 09.05.2019r. kończy się nabór wniosków w Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 08.05.2019r.
Zakończenie naboru -Staże - Firma +1
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 08.05.2019r. kończy się nabór wniosków w ramach programu regionalnego pn. „Firma +1 „ w zakresie organizowania staży.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 07.05.2019r.
Nabór - Rozpoczęcie działalności gospodarczej - RPO


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu od dnia 08.05.2019r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie olkuskim (V)”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej należących do jednej
z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),

- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej),

- kobiety.

Wnioski będą dostępne od 08.05.2019r. na stronie urzędu oraz w siedzibie urzędu w pok. 18.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 13.05.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Staże – PO WER - Zamknięcie naboru


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 26.04.2019r. kończy nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim ( IV ) ‘’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego POWER.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 25.04.2019r.

Wnioski złożone po dniu 25.04.2019r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Limit KFS

Ogłoszenie

o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza drugi nabór wniosków z limitu podstawowego KFS

na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

W ramach limitu podstawowego KFS tutejszy Urząd dysponuje środkami w wysokości 86 500,00 zł

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie

od 06 maj 2019 roku do 08 maj 2019 roku

Wnioski złożone przed lub po terminie naboru pozostawia się bez rozpoznania.czytaj więcej
Staże – PO WER


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia18.04.2019r. nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER) 2014-2020.

1. Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby bezrobotne wieku 18-29 lat (tj. przed ukończeniem 30 r.ż.)
z ustalonym II profilem pomocy, które:

 • obecnie nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym
 • obecnie oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 10 od dnia 18.04.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 24.04.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Nabór -Staże - Firma +1

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 16.04.2019r. nabór wniosków o organizację staży w ramach programu regionalnego pn. „Firma + 1”.

Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców chcących zorganizować staż dla osób bezrobotnych, w szczególności osób w wieku 40-49 lat, długotrwale bezrobotnych lub kobiet.

W w/w programie jest możliwość uzyskania bezpłatnego wsparcia dla przedsiębiorcy w zakresie obowiązków związanych z podatkami oraz ubezpieczeniami społecznymi.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 11 od dnia 16.04.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu

od dnia 18.04.2019r.

Liczba miejsc: 21

Nabór - Rozpoczęcie działalności gospodarczej - RPO


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu od dnia 19.03.2019r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie olkuskim (V)”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej należących do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby z niepełnosprawnościami,

Wnioski będą dostępne od 19.03.2019r. na stronie urzędu oraz w siedzibie urzędu w pok. 18.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 22.03.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.Zakończenie naboru - Dotacje - RPO


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 14.03.2019r. kończy nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (V ) ‘’.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 13.03.2019r.

Wnioski złożone po 13.03.2019r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Nabór - Szkolenia indywidualne - RPO


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 11.03.2019r. nabór wniosków
na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną zgodnie z art. 40 ust. 3 dla osób bezrobotnych w ramach projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (V) w ramach Działania 8.1. Aktywizacja Zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy w ramach 8 osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .

1. Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby bezrobotne w wieku 30 lat
i więcej
z ustalonym II profilem pomocy, które należą do jednej z grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej),
 • kobiety,

i uzasadnią celowość szkolenia tzn. przez uzasadnienie celowości udziału w szkoleniu należy rozumieć:

- oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia odpowiedniej pracy
po zakończeniu danego szkolenia,

lub

- deklarację podjęcia działalności gospodarczej - w przypadku osób, które
po ukończeniu szkolenia planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
ze środków innych niż pozostające w dyspozycji urzędu.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 25
od dnia 11.03.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 11.03.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Zakończenie naboru - Doposażenie
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 06.03.2019r. kończy nabory wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski złożone po dniu 05.03.2019r. nie będą rozpatrywane.
Nabór - Rozpoczęcie działalności gospodarczej - RPO


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu od dnia 06.03.2019r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (V)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu jako osoby bezrobotne, należących do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej),
- kobiety.


W pierwszej kolejności wsparciem zostaną objęte osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Wnioski będą dostępne od 06.03.2019r. na stronie urzędu oraz w siedzibie urzędu w pok. 18.
Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 12.03.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Nabór - Staże - RPO


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu od dnia 06.03.2019r. ogłasza nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (V)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór skierowany jest do Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu jako osoby bezrobotne, należących do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej),
- kobiety.

W pierwszej kolejności wsparciem zostaną objęte osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niepełnosprawnościami.Po zakończeniu stażu Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia osoby odbywającej staż na okres:
-minimum 1 miesiąca na co najmniej ½ etatu w ramach umowy o pracę.

Wnioski będą dostępne od 06.03.2019r. na stronie urzędu oraz w siedzibie urzędu w pok. 11.
Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 12.03.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Nabór - Doposażenie - Firma +1
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 27.02.2019r. nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach programu regionalnego pn. „Firma + 1”.

Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby bezrobotne, w szczególności osoby w wieku 40-49 lat, długotrwale bezrobotne lub kobiety. W w/w programie jest możliwość uzyskania bezpłatnego wsparcia dla przedsiębiorcy w zakresie obowiązków związanych z podatkami oraz ubezpieczeniami społecznymi.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 16 od dnia 27.02.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 05.03.2019r.

Liczba miejsc: 6
Nabór - Doposażenie - Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 27.02.2019r. nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 16 od dnia 27.02.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 05.03.2019r.

Liczba miejsc: 10
Zamknięcie naboru - Staże - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 16.02.2019r. kończy nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego POWER.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 15.02.2019r.

Wnioski złożone po dniu 15.02.2019r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zamknięcie naboru - Doposażenie - Fundusz Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 02.02.2019r. kończy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski złożone po dniu 01.02.2019r. nie będą rozpatrywane.

Doposażenie - Fundusz Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 29.01.2019r. nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 16 od dnia 29.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu

od dnia 01.02.2019r.

Liczba miejsc: 30

Egzaminy i licencje - FP

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 21.01.2019r. nabór wniosków

o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji

1. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są osoby które:

 • są zarejestrowane w tut. urzędzie,
 • mają ustalony II profil pomocy, w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

o uzasadnią celowość sfinansowania kosztów egzaminu lub licencji, tzn. przez uzasadnienie celowości należy rozumieć:

- oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia odpowiedniej pracy po egzaminie

lub

- deklarację podjęcia działalności gospodarczej - w przypadku osób, które po zdaniu egzaminu lub uzyskaniu licencji planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej ze środków innych niż pozostające w dyspozycji urzędu.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 25
od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.


Bony szkoleniowe - FP

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 21.01.2019r. nabór wniosków

o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

1. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są osoby które:

 • są zarejestrowane w tut. urzędzie,
 • mają ustalony II profil pomocy, w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

o uzasadnią celowość szkolenia tzn. przez uzasadnienie celowości udziału w szkoleniu należy rozumieć:

- oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia odpowiedniej pracy po zakończeniu danego szkolenia,

lub

- deklarację podjęcia działalności gospodarczej - w przypadku osób, które po ukończeniu szkolenia planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej ze środków innych niż pozostające w dyspozycji urzędu.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 25
od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.


Szkolenia indywidualne - FP

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 21.01.2019r. nabór wniosków
na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną zgodnie z art. 40 ust. 3 dla osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy.

1. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są osoby które:

 • są zarejestrowane w tut. urzędzie,
 • mają ustalony II profil pomocy,

o uzasadnią celowość szkolenia tzn. przez uzasadnienie celowości udziału w szkoleniu należy rozumieć:

- oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia odpowiedniej pracy po zakończeniu danego szkolenia,

lub

- deklarację podjęcia działalności gospodarczej - w przypadku osób, które po ukończeniu szkolenia planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej ze środków innych niż pozostające w dyspozycji urzędu.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 25
od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.


Szkolenia indywidualne - PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 21.01.2019r. nabór wniosków
na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną zgodnie z art. 40 ust. 3 dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie olkuskim (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER) 2014-2020.

1. Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby bezrobotne wieku 18-29 lat
(tj. przed ukończeniem 30 r.ż.) z ustalonym II profilem pomocy, które:

 • obecnie nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym,
 • obecnie oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych

o uzasadnią celowość szkolenia tzn. przez uzasadnienie celowości udziału w szkoleniu należy rozumieć:

- oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia odpowiedniej pracy po zakończeniu danego szkolenia,

lub

- deklarację podjęcia działalności gospodarczej - w przypadku osób, które po ukończeniu szkolenia planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej ze środków innych niż pozostające w dyspozycji urzędu.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 25
od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Limit KFS

Ogłoszenie

o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków z limitu podstawowego KFS

na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

W ramach limitu podstawowego KFS tutejszy Urząd dysponuje środkami w wysokości 489 500 zł

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie

od 04 luty 2019 roku do 08 luty 2019 roku

Wnioski złożone przed lub po terminie naboru pozostawia się bez rozpoznania.czytaj więcej
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia21.01.2019r. nabór wniosków o przyznaniejednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER) 2014-2020.

1. Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby bezrobotne wieku 18-29 lat (tj. przed ukończeniem 30 r.ż.) z ustalonym I lub II profilem pomocy, które:

 • obecnie nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym
 • obecnie oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 18 od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 24.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Staże – PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia21.01.2019r. nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER) 2014-2020.

1. Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby bezrobotne wieku 18-29 lat (tj. przed ukończeniem 30 r.ż.)
z ustalonym II profilem pomocy, które:

 • obecnie nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym
 • obecnie oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 10 od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 24.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS