Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Niepełnosprawni
Osoby niepełnosprawne to osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, pod warunkiem, że uzyskały one orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Organami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności są:

- Lekarz Orzecznik ZUS - orzecznictwo do celów ubezpieczeniowych (rentowych)
- Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - w sprawach poza ubezpieczeniowych (nie rentowych).Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

● osoby bezrobotnej - posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności, niezatrudnionej i nie wykonującej innej pracy zarobkowej, zdolnej i gotowej do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy
zarobkowej, nie posiadającej uprawnień do świadczeń rentowych lub zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy społecznej lub
● osoby poszukującej pracy - posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności oraz posiadającej przychód w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej bądź zasiłku stałego z Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednym z warunków zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jest przedłożenie przez nią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ.REJESTRACJA BEZROBOTNEGO, REJESTRACJA POSZUKUJĄCEGO PRACY

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy mogą skorzystać z następujących form aktywizacji zawodowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 20.04.2004r (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.):

1. POŚREDNICTWO PRACY
2. PORADNICTWO ZAWODOWE
Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
Pierwszym etapem rehabilitacji zawodowej jest poradnictwo zawodowe - pomoc osobom z ograniczoną zdolnością do pracy w podjęciu decyzji zawodowej, czyli wyborze odpowiedniej kariery zawodowej.
Udzielenie przez doradcę porady zawodowej polega na poznaniu możliwości zawodowych osoby niepełnosprawnej (czyli jej cech fizycznych, psychicznych i społecznych) oraz poznaniu wymagań różnych zawodów i stanowisk pracy dostępnych na rynku pracy.
Pomoc doradcy zawodowego polega przede wszystkim na:

1. Przekazaniu osobie niepełnosprawnej informacji o zawodach, ułatwiających jej samodzielne podjęcie optymalnej dla siebie decyzji zawodowej, a w szczególności:

• możliwości szkolenia i kształcenia zawodowego z uwzględnieniem rodzaju i stopnia uszkodzenia sprawności organizmu danej osoby;
• różnych zawodów i specjalności, stawianych przez nie wymagań fizycznych (biologicznych) i psychicznych oraz wskazań i przeciwwskazań do ich wykonywania;
• możliwości uzyskania zatrudnienia w danym zawodzie czy specjalności na lokalnym rynku pracy;
• przepisów regulujących sprawy rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

2. Udzieleniu porady zawodowej, która pozwoli osobie niepełnosprawnej podjąć optymalną decyzje zawodową, którą doradca czyni na podstawie:

• przeprowadzonych badań - oceny zdolności do pracy umożliwiającej poznanie możliwości i ograniczeń zawodowych osoby niepełnosprawnej;
• analizy i rozeznaniu indywidualnych szans zawodowych danej osoby na lokalnym rynku pracy;
• własnej wiedzy i doświadczenia, dotyczącego problemów związanych z podejmowaniem przez osoby niepełnosprawne pracy zawodowej.

PORADNICTWO ZAWODOWE PROWADZONE JEST W FORMIE INDYWIDUALNEJ LUB GRUPOWEJ.

POMOC OSOBOM BEZROBOTNYM I POSZUKUJĄCYM PRACY


3. SZKOLENIA GRUPOWE LUB INDYWIDUALNE
4. STUDIA PODYPLOMOWE
5. STAŻ
6. PRACE INTERWENCYJNE
7. ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU I KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA

Źródłem finansowania w/w form jest:

- Fundusz Pracy - w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne oraz
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako o poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.


8. JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH UDZIELANE Z FUNDUSZU PRACY

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH UDZIELANE Z PAŃSWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – przyznawane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21; tel. 032/ 641-32-92, 754-28-22, 754-28-22, 643-39-41; www.pcprolkusz.republika.pl
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS