Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Obowiązki bezrobotnego

1. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego PUP w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia


- art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy

2. Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania odpowiedniej pracy tj. zatrudnienia, do którego ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za które otrzyma wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy


- art. 2 ust. 1 pkt.16 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy

3. Bezrobotny ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy


-art. 33 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy

4. Bezrobotny, z wyjątkiem odbywających leczenie w zamkniętych ośrodkach odwykowych obowiązani są do przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA


-art. 80 ust. 2ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy

5 Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,


-art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy

6.Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku,

-art. 74 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy

7. Bezrobotny biorący udział w szkoleniu finansowanym z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych, organizowanych przez inny podmiot niż PUP ma obowiązek powiadomić PUP o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

-art. 41 ust. 11 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy

8.Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenie jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów. W razie niedokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują od dnia złożenia oświadczenia i innych wymaganych dokumentów.


- art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 290.04.2004r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy

9.Bezrobotny, który

w okresie krótszym niż 10 dni,

przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu

nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego
- art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 290.04.2004r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS