Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PO KL to jeden z programów operacyjnych, za pomocą którego realizowana jest pomoc dla Polski ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013. W całości finansowany jest z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Programu jest rozwój zasobów ludzkich kraju. Aby go osiągnąć koncentruje się na następujących obszarach:

• zatrudnienie,
• edukacja,
• integracja społeczna,
• rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw,
• rozwój administracji publicznej.


Działania PO KL realizowane są w ramach 10 Priorytetów.

Priorytety centralne:

I. Zatrudnienie i integracja społeczna
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
III. Wysoka jakość systemu oświaty
IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
V. Dobre rządzenie


Priorytety regionalne:

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
VII. Promocja integracji społecznej
VIII. Regionalne kadry gospodarki
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie


Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany jest w 85% ze środków EFS oraz w 15% ze środków krajowych. Całość kwoty jaka przewidziano na realizację Programu to ok. 11,5 mld euro.

KTO MOŻE REALIZOWAĆ PROJEKTY W RAMACH PO KL?

Projekty PO KL realizowane są w dwóch trybach: systemowym i konkursowym.
Projekty systemowe realizują ściśle określeni beneficjenci i przyczyniają się do realizacji zadań instytucji publicznych. Beneficjentami projektów systemowych mogą być: powiatowe urzędy pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej oraz regionalny ośrodek polityki społecznej.

O dofinansowanie projektów konkursowych mogą ubiegać się wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), zwłaszcza:

• organizacje pozarządowe,
• przedsiębiorcy,
• instytucje rynku pracy,
• instytucje pomocy i integracji społecznej,
• instytucje szkoleniowe,
• jednostki administracji samorządowej i rządowej.


PRIORYTET VI PO KL RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

W ramach Priorytetu VI realizowane są wszystkie działania służące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub pozostających bez pracy. Wsparcie w ramach tego Priorytetu skierowane jest przede wszystkim do osób mających największe trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Należą do nich:

• osoby młode do 25 roku życia,
• kobiety, w tym matki samotnie wychowujące dzieci,
• osoby powyżej 50 roku życia,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby długotrwale bezrobotne.- Działanie 6.1
- Działanie 6.2
- Działanie 6.3
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS