Imieniny:Beaty, Juliana, Wincentego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 6.1

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałnie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Rodzaje wsparcia przewidzianego w projektach:

• identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia m. in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
• organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
• wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
• realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących następujące formy wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia,
• wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia,
• wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących obszary wiejskie), m. in. poprzez dofinansowanie przejazdów do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania,
jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu, w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania,
• upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy t. j. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna,
• wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe),
organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych służących do zachęcenia pracodawców do zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
• opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach, stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m. in. poprzez zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacji,
szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy.


O środki na realizację projektów mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


Kto może być odbiorcą wsparcia w ramach projektów?

• Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności należące do jednej lub kilku z poniższych grup:

- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
- kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
- osoby do 25 roku życia,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby po 45 roku życia,
- osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące tereny wiejskie i zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcja roślinną i/lub zwierzęcą.


• Instytucje rynku pracy i ich pracownicy
• Podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnymKompetencje kluczowe – to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, do integracji społecznej i zatrudnienia. Jest osiem kompetencji kluczowych:

1. porozumiewanie się w języku ojczystym,
2. porozumiewanie się w językach obcych,
3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
4. kompetencje informatyczne,
5. umiejętność uczenia się,
6. kompetencje społeczne i obywatelskie,
7. inicjatywność i przedsiębiorczość,
8. świadomość i ekspresja kulturalna.


Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Rodzaje wsparcia przewidzianego w projektach:

• projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m. in. poprzez:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy,
- szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań

• prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, m. in. w zakresie:

- przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż,
- przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych,
Migracji zarobkowych na terenie regionu.


O środki na realizację projektów mogą ubiegać się:
- powiatowe urzędy pracy
- wojewódzkie urzędy pracy w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej i/lub odpowiednio inne departamenty merytoryczne wojewódzkiego urzędu pracy, zgodnie z zakresem kompetencji.

Kto może być odbiorcą wsparcia w ramach projektów?
- powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy,
- pracownicy powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.


Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych (projekty systemowe)

Rodzaje wsparcia przewidzianego w projektach:

• instrumenty usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr .., poz. 1001 z późn. zm.). finansowane ze środków Funduszu Pracy, t. j

- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe
- staże,
- przygotowania zawodowe,
- dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
- prace interwencyjne,
- szkolenia,
- refundacja kosztów przejazdu i kosztów zakwaterowania.


O środki na realizację projektu mogą się ubiegać się powiatowe urzędy pracy.

Kto może być odbiorcą wsparcia w ramach projektów?

Osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), t. j.:

- bezrobotni do 25 roku życia,
- bezrobotni długotrwale,
- bezrobotni powyżej 50 roku życia,
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
- bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
- bezrobotni niepełnosprawni.

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS