Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 6.2

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

Rodzaje wsparcia przewidzianego w projektach:

• wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:

- doradztwo (indywidualne lub grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
- wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem,

• promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne,
• upowszechnianie dobrych praktykz zakresu rozwoju przedsiębiorczości.


O środki na realizację projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Kto może być odbiorcą wsparcia w ramach projektów?

• osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu), w tym w szczególności :

- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
- kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),
- osoby do 25 roku życia,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby po 45 roku życia,
- osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS