Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 6.3

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Rodzaje wsparcia przewidzianego w projektach:

• projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
• wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
• rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.


O środki na realizację projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Kto może być odbiorcą wsparcia w ramach projektów?

• mieszkańcy gmin wiejskich, wiejsko-miejskich, oraz miast do 25 tys. mieszkańców,
• społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich,
• podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów



MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU TO 50 000 ZŁ
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS