Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy

Realizacja poradnictwa zawodowego kieruje się następującymi zasadami:

dostępności usług dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców;
dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego;
swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudniania;
bezpłatności usług;
poufności i ochrony danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Poradnictwo zawodowe realizowanie jest w formie:

- porad indywidualnych
- porad grupowych
- informacji zawodowej indywidualnej

- informacji zawodowej grupowej

- szkoleń z zakresu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy


PORADNICTWO INDYWIDUALNE
Podczas porady indywidualnej osoba uzyskuje pomoc:

● w określeniu zainteresowań, uzdolnień, preferencji i oczekiwań zawodowych,
● w wyborze najkorzystniejszą ścieżkę edukacyjną,
● w dokonaniu analizy rynku pracy w odniesieniu do preferencji zawodowych,
● w poznaniu technik autoprezentacji,
● w przygotowaniu się do rozmowy z pracodawcą,
● w poznaniu oczekiwań pracodawców.
• w zdobyciu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia,
• w rozwiązaniu zaistniałego problemu w trakcie poszukiwania pracy,
• w sporządzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (życiorys zawodowy, list motywacyjny),
• w określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych (doradca zawodowy dysponuje testami zainteresowań zawodowych, osobowości),
• w wyborze kierunku szkolenia lub przekwalifikowania zawodowego,


PORADNICTWO GRUPOWE
W ramach poradnictwa grupowego doradca zawodowy oferuje spotkania grupowe w formie warsztatów, mające na celu naukę praktycznych umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu pracy. Dzięki zajęciom uczestnicy podnoszą wiarę w siebie, w swoje możliwości, zdobywają nowe umiejętności, co w efekcie prowadzi do pobudzenia ich aktywności i zwiększa szanse na rynku pracy.

Warsztaty dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzupełnianiu wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy.
Są to jedno lub kilkudniowe zajęcia, których zakres tematyczny dopasowany jest do potrzeb osób bezrobotnych i poszukujących pracy na podstawie wiedzy doradcy zawodowego oraz informacji przekazanych przez innych pracowników urzędu pracy lub pracowników innych instytucji rynku pracy.

INFORMACJA ZAWODOWA INDYWIDUALNA
W ramach informacji zawodowej indywidualnej można uzyskać informacje o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia a także przy pomocy doradcy zawodowego z zasobów informacji zawodowej dostępnej w urzędzie .

Zbiory informacji zawodowych zawierają:

• informacje o lokalnym rynku pracy
• przewodniki po zawodach
• informatory o szkołach i uczelniach
• oferty kursowe instytucji szkolących
• literatura z zakresu metod poszukiwania pracy
• informacje dotyczące założenia działalności gospodarczej
• wzory dokumentów aplikacyjnych
• adresy stron internetowych z ofertami pracy i agencjami pośrednictwa pracy
• filmy instruktażowe dotyczące poszukiwania pracy i rozmowy z pracodawcą, filmy o zawodach
• czytelnię zawierającą pozycje z obszaru rynku pracy.

Z powyższych zbiorów można skorzystać w Sali Informacji Zawodowej mieszczącej się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w pokoju nr 1.

INFORMACJA ZAWODOWA GRUPOWA
Informacja grupowa są to grupowe spotkania z doradcą zawodowym zakresu informacji zawodowych i dotyczą w szczególności :

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy
- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy
- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych
- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji zawodowych wymaganych od kandydatów do pracy
- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej.

SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY REALIZOWANE
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy organizowane są z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu w oparciu o roczny Plan Szkoleń.

Osobami uprawnionymi do korzystania ze szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są bezrobotni i poszukujący pracy, w szczególności osoby, które

- nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
- utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej

poszukiwaniu,
- chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowane jest w oparciu o program szkolenia rekomendowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


Program szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy obejmuje 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych metodą warsztatów, w podziale na odrębne sesje tematyczne, realizowanych przez 10 kolejnych dni roboczych oraz 40 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy poszukują pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy realizowane w ciągu kolejnych 5 dni roboczych;

W szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy można brać udział raz na dwa lata.


Osobie bezrobotnej za okres szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy wypłacane jest stypendium na zasadach określonych w art. 41 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Wszystkie usługi świadczone przez doradców zawodowych są bezpłatne

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS