Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Poprzednio realizowane projektyPowiatowy Urząd Pracy w Olkuszu realizuje projekt pozakonkursowy w ramach Działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – pod nazwą

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie olkuskim (IV)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnieniowych osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018r. - 31.01.2019r.

Kwota dofinansowania projektu: 2.392.993,72

Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP Olkusz, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy.

Wsparciem objęte zostaną osoby należące przynajmniej do jednej z niżej wymienionych grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby powyżej 50 r.ż.,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- kobiety

- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza)

W ramach projektu RPO planujemy objąć wsparciem 243 osoby bezrobotne z terenu powiatu olkuskiego z tego:

- stażami – 183 os.,

- dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 56 os.

- szkoleniami – 4 os.,

Ponadto każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu na poziomie:

a) osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet – na poziomie co najmniej 42%,

b) bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza) – na poziomie co najmniej 52%.

Słowniczek pojęć:

 • Osoba o niskich kwalifikacjach to: osoba posiadająca wykształcenie co najwyżej średnie

 • Osoba długotrwale bezrobotna to: osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Do okresu 12-tu miesięcy zaliczany jest też okres przed rejestracją w PUP,

w czasie którego osoba była bezrobotna i poszukiwała pracy.

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania ze wsparcia przez byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach CT 9 w RPO, w tym
w szczególności byłym uczestnikom RPO WM z PI 9i.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Olkuszu lub pod numerami telefonów: 32 643-43-48, 32 643-05-38


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu realizuje projekt

pn . „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ,

- Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy

- Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

- Poddziałanie: 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie olkuskim .

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, będące w I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym osób długotrwale bezrobotnych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Kwota dofinansowania projektu ogółem: 6.560.948,91 zł w tym: rok 2017 3.587.076,70

rok 2018 2.973.872,21

Liczba uczestników projektu: 708 osób, w tym:

- liczba osób długotrwale bezrobotnych: 172

Działania aktywizacyjne przewidziane w projekcie to:

- staże dla 584 osób,

- przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 124 osób.Ankiety aplikacyjne dotycząc przystąpienia do projektu dostępne sa u doradców klientaW chwili obecnej rekrutacja do projektu jest już zakończona.Zamierzamy osiągnąć wskaźniki efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

- dla os. nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – 43%

- dla os. niepełnosprawnych – 17%

- dla os. długotrwale bezrobotnych – 35%

- dla os. o niskich kwalifikacjach – 48%

Słowniczek pojęć:

 • Osoba z kategorii NEET zgodnie z definicją przyjętą dla PO WER to: osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki:

1) nie pracuje,

2) nie kształci się tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

3) nie szkoli się tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy. (Oceniając czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikowane będą informacje czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 • Osoba długotrwale bezrobotna to:

- w grupie osób do 25 r.ż.– osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,

- w grupie osób 25-29 lat – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Do okresu 6-ciu lub 12-tu miesięcy zaliczany jest też okres przed rejestracją w PUP,

w czasie którego osoba była bezrobotna i poszukiwała pracy.

Ważne!

Finansowa forma wsparcia dla uczestników projektu zostanie zapewniona w ciągu 4 miesięcy licząc od dnia:

- rejestracji w urzędzie dla osób poniżej 25 roku życia,

- przystąpienia do projektu dla osób powyżej 25 roku życia.

Szcegółowe informacji o projekcie mżna uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu u doradców Klienta lub pod nr telefonu 32 643 43 48, 32 643 05 38


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu realizuje projekt pozakonkursowy w ramach Działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – pod nazwą

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie olkuskim (III)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnieniowych osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. - 31.01.2018r.

Kwota dofinansowania projektu: 2.016.000,00

Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP Olkusz, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy.

Wsparciem objęte zostaną osoby należące przynajmniej do jednej z niżej wymienionych grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby powyżej 50 r.ż.,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- kobiety.

W ramach projektu RPO planujemy objęcie wsparciem 207 osób bezrobotnych z terenu powiatu olkuskiego z tego:

- stażami – 151 os.,

- szkoleniami – 10 os.,

- dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 46 os.

Ponadto każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu na poziomie:

a) osób powyżej 50 r.ż. – na poziomie co najmniej 33%;

b) osób o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 38%;

c )osób długotrwale bezrobotnych – na poziomie co najmniej 30%;

d) osób z niepełnosprawnościami – na poziomie co najmniej 33%;

e) kobiet – na poziomie co najmniej 39%.

Słowniczek pojęć:

 • Osoba o niskich kwalifikacjach to: osoba posiadająca wykształcenie co najwyżej średnie

 • Osoba długotrwale bezrobotna to: osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Do okresu 12-tu miesięcy zaliczany jest też okres przed rejestracją w PUP,

w czasie którego osoba była bezrobotna i poszukiwała pracy.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Olkuszu lub pod numerami telefonów: 32 643-43-48, 32 643-05-38

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu realizuje projekt pozakonkursowy w ramach Działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – pod nazwą

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie olkuskim (II)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnieniowych osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016r. - 31.01.2017r.

Kwota dofinansowania projektu: 3.390.563,67

Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP Olkusz, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy.

Wsparciem objęte zostaną osoby należące przynajmniej do jednej z niżej wymienionych grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby powyżej 50 r.ż.,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- kobiety.

W ramach projektu RPO planujemy objęcie wsparciem 369 osób bezrobotnych z terenu powiatu olkuskiego z tego:

- stażami – 314 os.,

- szkoleniami – 10 os.,

- dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 45 os.

Ponadto każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu na poziomie:

a) osób powyżej 50 r.ż. – na poziomie co najmniej 33%;

b) osób o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 38%;

c )osób długotrwale bezrobotnych – na poziomie co najmniej 30%;

d) osób z niepełnosprawnościami – na poziomie co najmniej 33%;

e) kobiet – na poziomie co najmniej 39%.

Słowniczek pojęć:

 • Osoba o niskich kwalifikacjach to: osoba posiadająca wykształcenie co najwyżej średnie

 • Osoba długotrwale bezrobotna to: osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Do okresu 12-tu miesięcy zaliczany jest też okres przed rejestracją w PUP,

w czasie którego osoba była bezrobotna i poszukiwała pracy.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Olkuszu lub pod numerami telefonów: 32 643-43-48, 32 643-05-38
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu realizuje projekt

pn. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

- Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy

- Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

- Poddziałanie: 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie olkuskim .

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, będące w I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.03.2017 r.

Kwota dofinansowania projektu ogółem: 3.022.200 zł

Liczba uczestników projektu: 306 osób, w tym:

- liczba osób długotrwale bezrobotnych: 124

- liczba osób niepełnosprawnych: 5

Działania aktywizacyjne przewidziane w projekcie to:

- staże dla 256 osób,

- przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 50 osób.

Zamierzamy osiągnąć wskaźniki efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

- dla os. nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – 43%

- dla os. niepełnosprawnych – 17%

- dla os. długotrwale bezrobotnych – 35%

- dla os. o niskich kwalifikacjach – 48%

Słowniczek pojęć:

 • Osoba z kategorii NEET zgodnie z definicją przyjętą dla PO WER to: osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki:

1) nie pracuje,

2) nie kształci się tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

3) nie szkoli się tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy. (Oceniając czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikowane będą informacje czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 • Osoba długotrwale bezrobotna to:

- w grupie osób do 25 r.ż.– osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,

- w grupie osób 25-29 lat – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Do okresu 6-ciu lub 12-tu miesięcy zaliczany jest też okres przed rejestracją w PUP,

w czasie którego osoba była bezrobotna i poszukiwała pracy.

Ważne!

Finansowa forma wsparcia dla uczestników projektu zostanie zapewniona w ciągu 4 miesięcy licząc od dnia:

- rejestracji w urzędzie dla osób poniżej 25 roku życia,

- przystąpienia do projektu dla osób powyżej 25 roku życia.
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu realizuje projekt pozakonkursowy w ramach Działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – pod nazwą

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie olkuskim (I)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnieniowych osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim.

Okres realizacji projektu: 01.05.2015r. - 31.01.2016r.

Kwota dofinansowania projektu: 1.436.600,00.

Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP Olkusz, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy.

Wsparciem objęte zostaną osoby należące przynajmniej do jednej z niżej wymienionych grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby powyżej 50 r.ż.,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- kobiety.

W ramach projektu RPO planujemy objęcie wsparciem 147 osób bezrobotnych z terenu powiatu olkuskiego z tego:

- stażami – 100 os.,

- szkoleniami i dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 47 os.

Ponadto każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu na poziomie:

a) osób powyżej 50 r.ż. – na poziomie co najmniej 35%;

b) osób o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 40%;

c )osób długotrwale bezrobotnych – na poziomie co najmniej 35%;

d) osób z niepełnosprawnościami – na poziomie co najmniej 20%

e) kobiet, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej z w/w grup priorytetowych 40%

Słowniczek pojęć:

 • Osoba o niskich kwalifikacjach to: osoba posiadająca wykształcenie co najwyżej średnie

 • Osoba długotrwale bezrobotna to: osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Do okresu 12-tu miesięcy zaliczany jest też okres przed rejestracją w PUP,

w czasie którego osoba była bezrobotna i poszukiwała pracy.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Olkuszu lub pod numerami telefonów: 32 643-43-48, 32 643-05-38

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu realizuje projekt

- Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy

- Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

- Poddziałanie:1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, będące w I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tymosób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2015 r. – 31.03.2016 r.

Kwota dofinansowania projektu: 4.272.900,00 zł

Liczba uczestników projektu: 478 osób, w tym:

- liczba osób długotrwale bezrobotnych: 184

- liczba osób niepełnosprawnych: 7

Działania aktywizacyjne przewidziane w projekcie to:

- staże dla378 osób,

- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczejdla100 osób.


W projekcie założono również osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie:
a) dla os. niekwalifikujących się do żadnej z poniższych grup docelowych –co najmniej 43%
b) dla osób o niskich kwalifikacjach –co najmniej 36%;
c) dla osób długotrwale bezrobotnych –co najmniej 35%;
d) dla osób niepełnosprawnych –co najmniej 17%;

Słowniczek pojęć:

 • Osoba z kategorii NEET zgodnie z definicją przyjętą dla PO WER to: osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki:

1) nie pracuje,

2) nie kształci się tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

3) nie szkoli się tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy. (Oceniając czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikowane będą informacje czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 • Osoba długotrwale bezrobotna to:

- w grupie osób do 25 r.ż.– osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, - w grupie osób 25-29 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Do okresu 6-ciu lub 12-tu miesięcy zaliczany jest też okres przed rejestracją w PUP, w czasie którego osoba była bezrobotna i poszukiwała pracy.ROK 2004

I. Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży
Pn. „Aktywizacja zawodowa młodzieży”
Zaktywizowano 320 osób poprzez: pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla 320 osób, skierowanie na szkolenia 88 osób, skierowanie na staż do pracodawcy 160 osób oraz przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 5 osobom.

II. Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
Pn. „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale pozostających bez pracy”
Zaktywizowano 100 osób poprzez:
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla 100 os. oraz szkolenia dla 75 os.


Rok 2005


I. Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży
Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy

Tytuł projektu: „ Młodość kluczem do sukcesu”

Okres realizacji: 2005-04-01 do 2006-02-28

Zaktywizowano ogółem 495 osób
Cel projektu: ułatwienie startu zawodowego na rynku pracy bezrobotnej młodzieży do 25 roku życia, zarejestrowanej do 24 miesięcy oraz absolwentów wszystkich typów szkół poprzez:
- pośrednictwo pracy dla 450 osób
- poradnictwo zawodowe dla 350 osób
- staże dla 197 osób
- szkolenia, w tym szkolenia modułowe z modułem doradczo-informacyjnym dla osób mających zamiar rozpocząć działalność gospodarczą – 96 osób
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 6 osób

II. Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych

Tytuł projektu: „ Od bierności do aktywności”

Okres realizacji: 2005-04-01 do 2006-02-28

Zaktywizowano ogółem 100 osób
Cel projektu: zwiększenie zatrudnienia wśród osób długotrwale bezrobotnych pozostających bez pracy od 12-24 miesięcy poprzez:
- pośrednictwo pracy dla 100 osób
- poradnictwo zawodowe dla 100 osób
- przygotowania zawodowe w miejscu pracy dla 14 osób
- szkolenia, w tym szkolenia modułowe z modułem doradczo-informacyjnym dla osób mających zamiar rozpocząć działalność gospodarczą – 37 osób
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej l 5 osób

III. Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka
Schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem Społecznym

Tytuł projektu: „ Obudź się pora wstać”

Okres realizacji: 2006-02-01 do 2006-12-31

Zaktywizowano ogółem 42 osoby
Cel projektu: zaktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zarejestrowanych powyżej 24 miesięcy ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z pomocy społecznej poprzez:
- pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla 45 osób
- staże dla 10 osób
- szkolenia, w tym szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą - 40
- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy dla 10 osób


2006 - 2008 rok


I. Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży
Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy

Tytuł projektu: „ Jestem aktywny - będę niezależny”

Okres realizacji: 2006-03-15 do 2008-03-31

Zaktywizowano ogółem 450 osób
Cel projektu: ułatwienie startu zawodowego 450 osobom młodym do 25 r.ż. zarejestrowanym do 24 miesięcy w tym absolwentów szkół średnich i zasadniczych zawodowych na rynku pracy poprzez:
- pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla 450 osób
- staże dla 262 osób
- szkolenia, w tym szkolenia dla osób mających zamiar rozpocząć działalność gospodarczą- 132
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 46 osób


II. Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych

Tytuł projektu: „ Powrót do pracy-powrotem do społeczeństwa”

Okres realizacji: 2006-03-15 do 2008-03-31
Zaktywizowano ogółem 100 osób
Cel projektu: zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia wśród 530 osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia w tym długotrwale bezrobotnych poprzez:
- pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla 530 osób
- przygotowania zawodowe w miejscu pracy dla 132 osób
- szkolenia, w tym szkolenia dla osób mających zamiar rozpocząć działalność gospodarczą - 343
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 120 osóbII. Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie (projekt konkursowy).

Nazwa projektu: Pośrednik na dziś i na jutro
Okres realizacji: 05.05.2008 do 31.12.2009r.

Cel główny projektu: wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie olkuskim.

Cele szczegółowe:

- zwiększenie dostępności, jakości i efektywności usług pośrednictwa poprzez zapewnienie poziomu zatrudnienia pośredników pracy określonym rozporządzeniem MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy oraz doposażenie tych stanowisk,
- spadek liczby osób bezrobotnych przypadających na jednego pośrednika pracy,
- upowszechnienie indywidualnego podejścia do petenta poprzez zastosowanie Indywidualnego Planu Działania ( w szczególności wobec osób objętych wsparciem w ramach projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3),
- podniesienie kwalifikacji pośredników pracy zatrudnionych w PUP Olkusz w ramach projektu.


Grupa docelowa: 3 pośredników pracy zatrudnionych w PUP Olkusz.

Planowane rezultaty:

Twarde:
- zwiększenie zatrudnienia w tut. urzędzie o trzech pośredników-stażystów,
- przeszkolenie 3 beneficjentów ostatecznych z zakresu standardów usług pośrednictwa pracy,
- zmniejszenie liczby osób bezrobotnych obsługiwanych przez jednego pośrednika pracy.

Miękkie:
- polepszenie jakości usług pośrednictwa pracy,
- zadowolenie klientów obsługiwanych przez pośredników pracy,
- rozłożenie obowiązków wśród większej ilości personelu pośrednictwa pracy,
- podniesienie poziomu kwalifikacji pośredników pracy.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych ( projekt systemowy)

Tytuł projektu: „Aktywność moją szansą”

Okres realizacji: 2008-05-15 do 2013-12-31

Cel projektu: zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych poprzez następujące formy wsparcia:

• Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
• Organizację szkoleń
• Organizację staży
• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej


Grupa docelowa:

• Osoby niepełnosprawne
• Osoby od 50–64 roku życia
• Osoby długotrwale bezrobotnych
• Osoby do 24 roku życia


II. Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie (projekt konkursowy).
Nazwa projektu: Kwalifikacje naszym kapitałem
Okres realizacji: 01.01.2010 do 31.12.2012r.

Cel główny projektu: wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie olkuskim.

Cele szczegółowe:
- wsparcie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradcy zawodowego,
- polepszenie jakości usług, mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych, świadczonych przez kluczowych pracowników tut. urzędu,
- podniesienie kwalifikacji kluczowych pracowników PUP w Olkuszu poprzez dofinansowanie szkoleń oraz studiów.

Grupa docelowa: 20 kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Olkusz.


Planowane rezultaty:

Twarde:
- zwiększenie zatrudnienia w tut. urzędzie o czterech pracowników,
- podniesienie kwalifikacji 20 kluczowych pracowników tut. urzędu ,
- zmniejszenie liczby osób bezrobotnych obsługiwanych przez jednego pośrednika pracy i doradcę zawodowego.

Miękkie:
- polepszenie jakości usług świadczonych osobom bezrobotnym przez kluczowych pracowników PUP Olkusz,
- wzrost zadowolenia klientów urzędu.

Partnerstwo - kto, gdzie i kiedy może się starać o środki na działalność gospodarczą w wysokości do 40 tys. zł

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu jest partnerem w projekcie finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Własna firma kluczem do sukcesu” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Okres trwania projektu 01.01.2010r. do 31.12.2011r.

O środki na działalność gospodarczą w wysokości do 40 tys. zł, wsparcie pomostowe, doradztwo biznesowe, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości mogą starać się osoby bezrobotne zamieszkałe w powiecie olkuskim, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez ostatni rok w tym m.in.:
- osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników
- kobiety


Nabór i rekrutacja do projektu: styczeń – marzec 2010 r.

Etapy rekrutacji do projektu:
Etap I
Rekrutacja i promocja projektu (informacje o warunkach udziału w projekcie) w PUP w Olkuszu pok. nr 6.
Etap II
Po wypełnieniu ankiety aplikacyjnej przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, której celem będzie określenie stopnia motywacji i predyspozycji do samozatrudnienia.
Etap III
Rekrutacja do projektu, weryfikacja beneficjentów ostatecznych

Bliższe informacje można uzyskać w PUP w Olkuszu w pok. 6 lub pod nr telefonu: 785 232 401

Adres firmy realizującej w.w działanie:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27 b, 32 – 650 Kęty, tel. (033) 845 31 06, 785232400.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu

kontynuuje

realizację projektu systemowego pn. „Aktywność moją szansą” w ramach

Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu.

Okres realizacji projektu - 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Olkusz, w szczególności:

Ø Osób powyżej 50 r.ż. lub osób do 25 r.ż., którzy muszą wynosić co najmniej 50% wszystkich uczestników projektu - ze wszystkich osób do 25 r.ż. 30% muszą stanowić osoby, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET),

Ø Osób, które utraciły zatrudnienie z instytucji sektora oświaty przed dniem 01.01.2013r., figurujące w rejestrze PUP wg stanu na dzień 30.11.2013r., wyrażające chęć udziału w projekcie.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

ü Staże,

ü Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

ü usługa IPD udzielana przez poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów:

- staże 32 6430538 lub 6434348 wew. 245

- jednorazowe środki 32 6430538 lub 6434348 wew. 227

- pośrednictwo pracy 32 6430538 lub 6434348 wew. 217, 218, 219, 223

- poradnictwo zawodowe 32 6430538 lub 6434348 wew. 235, 239, 246.

Informacje na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępne na stronach internetowych:

http://www.efs.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie (projekt konkursowy).

Nazwa projektu: Profesjonalna kadra - skuteczne usługi

Okres realizacji: 01.01.2013r. do 30.06.2015r.

Realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu, ul. Minkiewicza 2

Grupa docelowa: 24 kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Olkusz tj.: 14 pośredników pracy, 5 doradców zawodowych, 3 specjalistów ds. rozwoju zawodowego, 2 liderów Klubu Pracy.

Cel główny projektu: Poprawa jakości i efektywności usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu.
Do celów szczegółowych należą:
 • wsparcie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez kontynuację zatrudnienia pośredników pracy i dorady zawodowego
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników PUP Olkusz zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych poprzez szkolenia i studia.

Urząd zostanie objęty wsparciem w formie kontynuacji finansowania wynagrodzeń trzech pośredników pracy i jednego doradcy zawodowego, zatrudnionych w projekcie. W ramach wsparcia wszyscy kluczowi pracownicy urzędu zostaną objęci szkoleniem, mającym za zadanie podniesienie ich kwalifikacji i zwiększenie kompetencji w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych. Tematyka szkolenia ściśle wiąże się z zadaniami pracowników.
Ponadto jedna osoba będzie uczestnikiem studiów magisterskich uzupełniających oraz sześć osób studiów podyplomowych.

Wartość projektu za okres od 01.01.2013 do 30.06.2015 wynosi: 420 001,00 w tym: kwota dofinansowania (85%): 357 000,85 oraz kwota wkładu własnego (15%): 63 000,15.
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS