Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Pośrednictwo Pracy

Pośrednictwo Pracy polega w szczególności na:

1/ udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
2/ pozyskaniu ofert pracy;
3/ udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
4/ informowaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
5/ inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
6/ współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie działania;
7/ informowaniu osób bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
8/ upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy


Pośrednictwo Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

1/ dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców
2/ dobrowolności –oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy
3/ równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną
4/ jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy .Rodzaje pośrednictwa pracy:

- pośrednictwo zamknięte - polega na doborze kandydatów na stanowiska określone w ofercie pracy podanej do wiadomości publicznej bez informacji umożliwiających identyfikację pracodawcy.
- giełda pracy jest formą zbiorowej realizacji ofert pracy, umożliwiającą bezpośredni kontakt pracodawcy z grupą kandydatów dobranych przez pośrednika pracy.
- pośrednictwo otwarte – polega na doborze kandydatów na stanowiska określone w ofercie pracy podanej do wiadomości publicznej umożliwiającej identyfikację pracodawcy.


Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.Pracodawco!

Jeżeli chcesz zgłosić ofertę pracy:

- wypełnij formularz krajowej oferty pracy i prześlij go mailem lub faxem:
mail: posrednictwo@pup-olkusz.pl
lub
mail: krol@praca.gov.pl
lub
Fax: (32) 643-43-48
- zadzwoń pod numer: (32) 643-43-48, 643-05-38, 641-34-02 - wew. 222

- odwiedź Nasz Urząd – Powiatowy Urząd Pracy, ul. Minkiewicza 2, 3-300 Olkusz, pok.2 zapraszamy do Centrum Aktywizacji Zawodowej.

-ofertę pracy można również zgłosić poprzez nowy interaktywny formularz internetowy dostępny pod adresem: https://www.praca.gov.pl


» ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY
Druk zgłoszenia oferty pracy


© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS