Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Pożyczka szkoleniowa

Pożyczka szkoleniowa – oznacza pożyczkę udzieloną z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu pracy.

- Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu może, na wniosek osoby uprawnionej udzielić nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

- Okres spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

- W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie , niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi.

Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Ilość osób objętych wsparciem uzależniona jest od wysokości posiadanych przez powiatowy urząd pracy środków na aktywizację osób bezrobotnych w danym roku budżetowym.

W 2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu nie będzie udzielał pożyczek szkoleniowych z uwagi na ograniczone środki Funduszy Pracy.

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS