Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Prace społeczno - użyteczne
Prace społecznie użyteczne – oznacza to prace organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną na rzecz społeczności lokalnej na skutek skierowania przez Urząd Pracy.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych.
Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy urzędem pracy a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.

Składanie rocznego planu potrzeb.
Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, zwany dalej „planem” i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

Organizatorami prac społeczno użytecznych mogą być:

• Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, tj. ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej lub inne jednostki utworzone przez gminę na podstawie art. 111 ustawy o pomocy społecznej w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
• Organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej,
• Instytucje działające na rzecz społeczności lokalnej nie działające w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej tj. urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez gminę nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli są one jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi np. szkoły, domy kultury, biblioteki, żłobki i przedszkola.

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne.
Prace społecznie użyteczne może wykonywać osoba korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej, na terenie gminy, w której zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą zostać skierowane zarówno osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, jak i w indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania PUP.

Termin wypłacania świadczeń.
Przysługujące świadczenia wypłacane są przez gminę lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, w okresach miesięcznych z dołu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 032 643 05 38 lub 032 643 43 48 wew. 255 lub w pokoju nr 10 PUP w Olkuszu.

Dokumenty do pobrania:


Zobacz dokumenty do pobrania

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS