Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Prace interwencyjne
Prace interwencyjne- oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę mające na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Do prac interwencyjnych skierowane mogą zostać jedynie osoby bezrobotne dla których ustalono II profil pomocy.

Realizacja prac interwencyjnychnastępuje na podstawie umowy zawieranej przez urząd pracy z pracodawcą po wcześniejszym złożeniu przez pracodawcę wniosku.

I wariant

W przypadku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych , powiatowy urząd pracy może dokonywać zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne na okres:

- do 6 miesięcy w wysokościnieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku dla bezrobotnych,

- do 6 miesięcy w wysokościnieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego w przypadku zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy,

- do 12 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego , jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Pracodawca jest obowiązany stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, pod rygorem zwrotu refundacji w przypadku niewywiązania się z tego warunku.

II wariant

W przypadku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy , powiatowy urząd pracy może dokonywać zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz h składki na ubezpieczenia społeczne na okres :

- do 12 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej kwoty zasiłku dla bezrobotnych i składek na ubezpieczenia społeczne,

- do 18 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

Pracodawca jest obowiązany stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, pod rygorem zwrotu refundacji w przypadku niewywiązania się z tego warunku.

III wariant

W przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych skierowanegobezrobotnego powyżej 50 rokużyciapowiatowy urząd pracy może dokonać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne przez okres:

-do 24 miesięcy ,

- do 4lat – jeżeli refundacja konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego,

-do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia bezrobotnego niespełniającego warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego

Pracodawca jest obowiązany stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, pod rygorem zwrotu refundacji w przypadku niewywiązania się z tego warunku.

Podstawa prawna:

-art. 51,art.56 oraz art. 59 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.


Dokumenty do pobrania:


Zobacz dokumenty do pobrania© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS