Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Obecnie realizowane projektyProgram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (IV)

Realizator projektu: Powiat Olkuski/Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ul. Minkiewicza 2, 32-300 Olkusz

Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019

Wartość projektu: 2.972.553,90


GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupą docelową projektu są osoby młode w wieku 18 - 29 lat pozostające bez pracy (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu, spośród których 60% stanowić będą osoby nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET oraz 20% osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie dla osób młodych do 25r.ż. zostanie zapewnione w okresie do 4 miesięcy licząc od daty rejestracji w urzędzie pracy , natomiast dla osób pow. 25 r.ż. w okresie 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.


CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie olkuskim.


FORMY WSPRACIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE

- POŚREDNICTWO PRACY – każdy uczestnik projektu może skorzystać z tej formy wsparcia na każdym etapie udziału. Ma ono na celu m. innymi przekazanie aktualnych informacji m.innymi o lokalnym rynku pracy, formach aktywizacji. Udzielenie finansowego wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone będzie identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania.

- STAŻ – jego celem jest nabycie doświadczenia zawodowego poprzez wykonywanie pracy u Organizatora stażu bez nawiązywania stosunku pracy zgodnie z programem stażu.

- SZKOLENIE – szkolenia indywidualne organizowane pod konkretne potrzeby osób bezrobotnych oraz lokalnego rynku pracy. Efektem szkolenia musi być uzyskanie kwalifikacji tj. zdanie egzaminu zewnętrznego i uzyskanie certyfikatu lub nabycie kompetencji.

- DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – wsparcie umożliwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w postaci dotacji.


REKRUTACJA DO PROJEKTU

STAŻ – rekrutacja w toku

SZKOLENIA – rekrutacja w toku

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI – rekrutacja w toku

W procesie rekrutacji zostanie zapewniona dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz zachowana zostanie zasada równości szans płci.


GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE O PROJEKCIE?

Informacje na temat możliwości uczestnictwa w projekcie udzielają:

- doradcy klienta (zgodnie z przypisanymi ‘literami”),

Informacje na temat form aktywizacji:

- STAŻE pok. nr 10 – tel. 32 6434348 wew. 142

- SZKOLENIA – pok. nr 25 tel. 32 6434348 wew. 218

- DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI – pok. nr 18 tel. 32 6434348 wew. 227


EFEKTY PROJEKTU

Planuje się rekrutację 273 osób w tym 30 osób długotrwale bezrobotnych z tego:

- 198 os. zostanie objętych stażem,

- 5 os. zostanie objętych szkoleniami,

- 70 os. otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Efektem tego będzie podjęcie zatrudnienia (wyłącznie umowa o pracę na co najmniej ½ etatu i minimum 1 m-c) na poziomie:

- 42% dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami),

- 57% dla osób nienależących do wyżej wymienionej grupy.


WAŻNE INFORMACJE

Projekt umożliwia skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO. Ponadto tut. urząd współpracuje w tym zakresie z działającymi na terenie powiatu olkuskiego instytucjami pomocy i integracji społecznej.
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu realizuje projekt pozakonkursowy w ramach Działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020
pod nazwą

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie olkuskim (V)”


CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnieniowych osób w wieku 30 lat
i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. - 31.01.2020 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU: 2 424 960,34 zł


GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP Olkusz, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy.

Wsparciem objęte zostaną osoby należące przynajmniej do jednej z niżej wymienionych grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- kobiety.


FORMY WSPRACIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE

W ramach projektu RPO planujemy objąć wsparciem 244 osoby bezrobotne z terenu powiatu olkuskiego z tego:

- stażami – 180 os.

- dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 60 os.

- szkoleniami – 4 os.

Ponadto każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.


EFEKTY PROJEKTU

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu na poziomie:

a) osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet – na poziomie co najmniej 45%.


SŁOWNIK POJĘĆ:

  • Osoba o niskich kwalifikacjach to: osoba posiadająca wykształcenie co najwyżej średnie.

  • Osoba długotrwale bezrobotna to: osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Do okresu 12-tu miesięcy zaliczany jest też okres przed rejestracją w PUP, w czasie którego osoba była bezrobotna i poszukiwała pracy.


REKRUTACJA DO PROJEKTU

STAŻE – rekrutacja w toku

SZKOLENIA – rekrutacja w toku

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI – rekrutacja w toku

W procesie rekrutacji zostanie zapewniona dostępność projektu dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zachowana zostanie zasada równości szans płci.

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania ze wsparcia przez byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach CT 9 w RPO, w tym w szczególności byłym uczestnikom RPO WM z PI 9i.


GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE O PROJEKCIE?

Informacje na temat możliwości uczestnictwa w projekcie udzielają:

- doradcy klienta (zgodnie z przypisanymi ‘literami”),

Informacje na temat form aktywizacji:

STAŻE – pok. nr 11 tel. 32 643 43 48 wew. 255

SZKOLENIA – pok. nr 25 tel. 32 643 43 48 wew. 218

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI – pok. nr 18 tel. 32 643 43 48 wew. 227
Zobacz aktualne nabory wniosków

Data aktualizacji: 02.04.2019© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS