Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Rejestracja bezrobotnego

Jako bezrobotna może zarejestrować się osoba, która:

1. Nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą;
2. Nie wykonuje innej pracy zarobkowej, tzn. nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych;
3. Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia:
-w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej; - w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy - w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia;
4. Nie uczy się w szkole z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ;

5. Ukończyła 18 lat;
6. Nie osiągnęła wieku emerytalnego o którym mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

7. Nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;

8. Nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 9. Nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.
10. Nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
11. Nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis – zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo – nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej.

12. Nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności;
13. Nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
14. Nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego;
15. Nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
16. Nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego;

17. Nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników.


- art. 2 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyPozbawienie statusu bezrobotnego

– art.33 ustawy z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

1. niespełnienie warunków określonych w ustawie koniecznych do uzyskania statusu bezrobotnego- ( art.2 ust.1 pkt.2)- od dnia niespełnienia;

2. nie wyraził zgody na ustalenie profilu pomocy; od dnia odmowy na okres:

- 120 dni – pierwsza odmowa
- 180 dni – druga odmowa
- 270 dni – trzecia i każda następna odmowa

3. otrzymał pożyczkę z PEFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 61e pkt 2 lit. a, albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;
4. otrzymanie środków z RFRON, lub innych instytucji na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni rolniczej - od dnia następnego po dniu otrzymania środków;
5. rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, podpisania kontraktu socjalnego - od dnia następnego po dniu rozpoczęcia realizacji planu bądź podpisania kontraktu;
6. odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, innej pomocy określonej w ustawie, lub poddania się badaniom (lekarskim lub psychologicznym) - od dnia odmowy na okres:

- 120 dni – pierwsza odmowa
- 180 dni – druga odmowa
- 270 dni – trzecia i każda następna odmowa

7. odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; od dnia odmowy na okres:

- 120 dni – pierwsza odmowa
- 180 dni – druga odmowa
- 270 dni – trzecia i każda następna odmowa

8. nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa - od dnia niestawienia się na okres:

- 120 dni – w przypadku pierwszego niestawienia się

- 180 dni – w przypadku drugiego niestawienia się
- 270 dni – w przypadku trzeciego i każdego następnego niestawienia się

9. na skutek złożenia wniosku przez bezrobotnego – od dnia określonego we wniosku;
10. przerwanie z własnej winy szkolenia, stażu, realizację indywidualnego planu działania, wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocyod dnia przerwania na okres:

- 120 dni – pierwsza odmowa
- 180 dni – druga odmowa
- 270 dni – trzecia i każda następna odmowa;

11. nie podjęcie po skierowaniu szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocyod dnia nie podjęcia na okres:

- 120 dni – pierwsza odmowa
- 180 dni – druga odmowa
- 270 dni – trzecia i każda następna odmowa;

12. niezdolność do pracy z powodu choroby lub pobytu w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni ( nieprzerwany okres - gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni) - z upływem ostatniego wskazanego okresu 90 – dniowego;
13. nie przedstawienie zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA ( zaświadczenia na druku ZUS ZLA nie muszą dostarczać przebywający w zamkniętych ośrodkach odwykowych) – z pierwszym dniem niezdolności do pracy;
14. przerwanie z własnej winy programu przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpienie do egzaminu czeladniczego, kwalifikacyjnego lub sprawdzającego;

15.z własnej winy przerwał udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; od dnia przerwania na okres:

- 120 dni – pierwsza odmowa
- 180 dni – druga odmowa
- 270 dni – trzecia i każda następna odmowa;

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS