Imieniny:Beaty, Juliana, Wincentego

Rejestracja poszukującego pracy

Rejestracja:

- Jeżeli nie masz pracy i poszukujesz zatrudnienia, możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna
- Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną pobierająca świadczenia rentowe, możesz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy
- Jeżeli jesteś osobą zatrudnioną, ale twoja praca Cię nie satysfakcjonuje i chcesz skorzystać z pośrednictwa pracy, możesz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracyJeśli podejmiesz decyzję o chęci zarejestrowania się, musisz stawić się osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu w pokoju nr 24

Rejestracja poszukującego pracy

Poszukujący pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do Powiatowego Urzędu Pracy.

Jako poszukująca pracy może zarejestrować się osoba, która:

Poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie – art.2 ust.1 pkt. 22 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Pozbawienie statusu poszukującego pracy

- poszukujący pracy nie utrzymuje kontaktu z PUP co najmniej raz na 90 dni ( potwierdzenie zainteresowania pomocą określoną w ustawie); - po upływie 90 dni od ostatniego kontaktu na okres 120 dni;
- nie stawił się w PUP w wyznaczonym terminie (wcześniej ustalonym pomiędzy poszukującym pracy a PUP- em) i nie powiadomił w ciągu 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa – od dnia niestawiennictwa na okres 120 dni;
- nie podjął albo przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, przygotowanie zawodowe dorosłych, uczestnictwo w programie specjalnym, nie przystąpił do egzaminu finansowanego przez Starostę z FP – od następnego dnia po zdarzeniu na okres 120 dni;
- złożył wniosek o rezygnacje z pomocy określonej w ustawie

- pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa – od dnia zaistnienia zdarzenia

– art.33 ustawy z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS