Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Aktywizacja zawodowa repatriantów
Informacje ogólne

Repatriacja, czyli powrót do ojczyzny osób pochodzenia polskiego jest jednym ze sposobów nabycia obywatelstwa polskiego. Prawo to przysługuje wyłącznie osobom, które nie posiadają obywatelstwa polskiego, a pragną przesiedlić się na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Repatrianci stanowią zróżnicowaną grupę osób. Różne jest ich wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, co ma ogromy wpływ na ich możliwości adaptacyjne w społeczeństwie polskim.
Z myślą o problemach z jakimi muszą się spotykać repatrianci poszukujący pracy, ustawodawca przewidział formy tzw. aktywizacji zawodowej repatriantów, zwiększające ich szanse na uzyskanie zatrudnienia, poprzez

- Zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- Zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na :
-utworzenie stanowiska pracy,
-przeszkolenie repatrianta,
- wynagrodzenia, nagrody, i składki na ubezpieczenia społeczne;

Pomoc ta powinna zostać udzielona repatriantowi możliwie szybko – najlepiej w ciągu pierwszego roku od jego Rzeczpospolitej Polskiej.

Pracodawca zamierzający zatrudnić repatrianta powinien wiedzieć:

- Zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na przeszkolenie repatrianta, wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne oraz utworzenie stanowiska pracy następuje na podstawie umów zawartych między starostą a pracodawcą.
- Zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia , nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia repatrianta starosta może dokonywać przez okres do 12 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy na co najmniej 24 miesiące.
- Zwrot tych kosztów nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę.
- Jeżeli repatriant nie posiada kwalifikacji zawodowych lub posiada kwalifikacje, na które brak jest ofert na lokalnym rynku pracy, może być przeszkolony w celu zdobycia , lub podniesienia lub zmiany jego kwalifikacji. Przeszkolenie przeprowadza pracodawca, z tym, że przeszkolenie polegające na przyuczeniu do zawodu, przekwalifikowaniu lub podniesieniu kwalifikacji repatrianta, może przeprowadzić , na zlecenie pracodawcy, instytucja szkoleniowa. Przeszkolenie powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a przypadkach uzasadnionych programem szkolenia nie dłużej niż 12 miesięcy
- Maksymalna wysokość refundacji kosztów przeszkolenia nie może być wyższa niż trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia umowy.

Repatriant zamierzający starać się o pomoc powinien wiedzieć:

- Zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych następuje na podstawie umowy zawartej między starostą a repatriantem.
- Wysokość refundowanej kwoty powinna stanowić połowę kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, nie więcej jednak niż równowartość dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia umowy.


Aktywizacja zawodowa może być realizowana w ciągu pięciu lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa. Można stosować jedną lub kilka wymienionych form aktywizacji zawodowej, jednak łączna kwota nie może przekroczyć dwunastokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym podpisanie umowy . Każda z form aktywizacji może być zastosowana tylko jeden raz.
Formy aktywizacji zawodowej są finansowane w postaci dotacji celowej ze środków wyodrębnionych na ten cel w budżetach wojewodów, te z kolei pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”. Starosta organizujący aktywizację zawodową może ubiegać o wyżej wymienione środki składając wniosek do właściwego miejscowo wojewody.

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53 poz. 532) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków oudzielenie dotacji powiatowi i gminie
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS