Imieniny:Beaty, Juliana, Wincentego

Sala informacji zawodowej

SALA INFORMACJI ZAWODOWEJ - SIZ


Sala Informacji Zawodowej została stworzona z myślą o wszystkich, którzy poszukują pracy oraz wiadomości na temat zawodów, kierunków kształcenia oraz ofert pracy dostępnych na stronach internetowych.

Tutaj można skorzystać z zasobów informacji pomocnych w poszukiwaniu pracy, z pomocy w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz założyć skrzynkę poczty elektronicznej, w czym pomogą doradcy zawodowi.

Wszyscy zainteresowani mogą korzystać w SIZ z zasobów informacji, które zawierają informacje o:

1) zawodach i specjalnościach, w tym o zadaniach, czynnościach zawodowych i wymaganiach psychofizycznych oraz szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach i specjalnościach;

2) rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności;

3) zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej;

4) szkołach i instytucjach szkoleniowych;

5) stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania;

6) metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;

7) sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;

8) zasadach przygotowywania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych;

9) stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;

10) warunkach świadczenia pracy;

11) warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;

12) projektów, w ramach których można uzyskać pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

ZASADY KORZYSTANIA Z SALI INFORMACJI ZAWODOWEJ (SIZ)


1. Z Sali Informacji Zawodowej (SIZ) mogą korzystać wszystkie osoby zarejestrowane lub

niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu.

2 . Korzystanie z SIZ jest bezpłatne.

3 Osoba chcąca skorzystać z SIZ zgłasza taką potrzebę u doradcy zawodowego osobiście w pok. 1 lub wysyłając e-mail na adres: doradcy@pup-olkusz.pl lub telefonicznie - 32/ 643-43-48, 32/ 641-34-02 w. 241

5. Stanowiska komputerowe udostępniane są tylko podczas obecności i pod nadzorem pracownika PUP.


6. Klienci zobowiązani są do pozostawiania odzieży wierzchniej w miejscu do tego przeznaczonym.


7. Zabronione jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania.


8. Drukowanie dokumentów odbywa się tylko za wiedzą i przyzwoleniem pracownika PUP.


9. Podczas korzystania z Internetu dozwolone jest przeglądanie tylko stron związanych

z poszukiwaniem pracy. Niedopuszczalne jest korzystanie z czat-ów oraz ściąganie nielegalnego

lub płatnego oprogramowania.


10. Zabrania się wnoszenia do SIZ posiłków, napojów oraz zachowywania się w sposób mogący

przeszkadzać w pracy innym klientom.


11. Korzystając z SIZ należy zachować ciszę i spokój.


12. Za rzeczy pozostawione w SIZ pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności.NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO KTÓREGOKOLWIEK PUNKTU ZASAD MOŻE SPOWODOWAĆ ZAKAZ KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU SIZ, A TAKŻE OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA WYRZĄDZONEJ SZKODY.

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS