Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Staże

Staż –polega na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Urząd Pracy może skierować bezrobotnego bez nawiązania stosunku pracy do odbycia stażu , który umożliwi mu zdobycie doświadczenia zawodowego.

Organizatorem stażu może być:

· pracodawca-jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej oraz osoba fizyczna jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika,

· rolnicza spółdzielnia produkcyjna,

· pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

· przedsiębiorca niezatrudniający pracowników na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

Do odbycia stażu mogą być kierowane osoby bezrobotne , dla których został ustalony II profil pomocy.

Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy lub od 3 do 12miesięcy w przypadku skierowania na staż osoby bezrobotne do 30 roku życia.

Osobie odbywającej staż przysługuje:

· stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych tj. obecnie 997,40 zł miesięcznie,

· dwa dni wolne od pracy za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu, za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu, za dni wolne przysługuje stypendium,

· ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,

· prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników,

· prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy.

Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Podstawa prawna:

Art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.Zobacz dokumenty do pobrania

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS