Imieniny:Beaty, Juliana, Wincentego

Studia podyplomowe

Powiatowy Urząd Pracy na wniosek osoby uprawnionej, może sfinansować koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów podyplomowych do wysokości 100% jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli bezrobotny uzasadni celowość tych studiów.

W przypadku gdy osoba uprawniona w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą , nie zawiesza się dofinansowania studiów do planowanego terminu ich ukończenia.


Bezrobotnemu , któremu sfinansowano studia podyplomowe , za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy.

Bezrobotnemu, który w trakcie odbywania studiów podjął zatrudnienie , inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą , nie zawiesza się wypłaty stypendium do planowanego terminu ukończenia studiów.

Bezrobotnemu, który w trakcie odbywania studiów podjął zatrudnienie , inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową , w której powiatowy urząd pracy ubezpieczył uczestnika studiów podyplomowych.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.


Ilość osób objętych wsparciem uzależniona jest od wysokości posiadanych przez powiatowy urząd pracy środków na aktywizację osób bezrobotnych w danym roku budżetowym.

W 2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu nie będzie finansował kosztów studiów podyplomowych z uwagi na ograniczone środki Funduszy Pracy.

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS