Imieniny:Beaty, Juliana, Wincentego

Trójstronne umowy szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy może organizować szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy: urzędem, pracodawcą i instytucją szkoleniową.Szkolenie na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej realizowane jest

na pisemny wniosek pracodawcy zainteresowanego zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb. Do wniosku pracodawca dołącza w szczególności zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony.W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu. Szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.Urząd rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku urząd uzasadnia odmowę. W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, urząd wyznacza pracodawcy 7- dniowy termin na uzupełnienie wniosku.Szczegółowe informacje udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu

pok. nr 25, tel. /32/ 643 43 48 w.218
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS