Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Wydziały


» WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY

- Opracowywanie sprawozdawczości i statystycznej informacji dot. osób bezrobotnych
  i poszukujących pracy
- Przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy
- Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Powiatowego Urzędu Pracy
- Prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP
- Administrowanie siecią komputerową i bazą danych
- Prowadzenie strony internetowej
- Współpraca z instytucjami i jednostkami szkolącymi w zakresie organizacji szkoleń
  pracowników PUP

kierownik: mgr Janina Śliwa - Zagała
» telefony

» WYDZIAŁ FINANSOWY

- Planowanie środków budżetowych
- Obsługa finansowo - księgowa Funduszu Pracy i ZFŚS
- Całokształt spraw związanych z obsługą wypłat świadczeń z Funduszu Pracy
  kontrahentom Urzędu zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi
- Współuczestniczenie w opracowaniu projektów współfinansowanych z Europejskiego
  Funduszu Społecznego

kierownik: Anna Mędrek
» telefony

» WYDZIAŁ EWIDENCJI, ŚWIADCZEŃ I INFORMACJI

- Prowadzenie kompleksowej obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy dot.:
  rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wydawanie w związku
  z tym decyzji, zaświadczeń, informacji PIT-11 a także prowadzenie całokształtu
  spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym

kierownik: mgr Joanna Matusiak
» telefony

» WYDZIAŁ ORZECZNICTWA I WINDYKACJI

- Prowadzenie kompleksowej obsługi klienta w zakresie przyznania dodatku aktywizacyjnego.
- Prowadzenie monitoringu zewnętrznego podmiotów korzystających z dofinansowania ze środków Funduszu Pracy i innych środków publicznych w zakresie realizacji umów wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub podmiotów i osób fizycznych wnioskujących o wsparcie przewidziane w ustawie.
- Prowadzenie całokształtu spraw związanych z postępowaniami odwoławczymi.
- Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie wznowieniowym.
- Prowadzenie windykacji i egzekucji wierzytelności Funduszu Pracy oraz innych środków Publicznych.
- Prowadzenie całokształtu spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami.
- Przygotowywanie i prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę – Prawo zamówień publicznych.

kierownik: mgr Wioletta Hudzińska
» telefony
» CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ


» DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

- Promocja usług rynku pracy.
- Prowadzenie kompleksowej obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
- profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych,
- opracowywanie i realizowanie Indywidualnych Planów Działań,
- informowanie o przysługujących prawach i obowiązkach,
- wydanie bieżących zaświadczeń,
- udzielanie porad zawodowych.
- Współpraca z pracodawcami:
- pozyskiwanie, przyjmowanie, upowszechnianie oraz realizowanie ofert pracy,
- łagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami
- grupowymi pracowników z przyczyn niedotyczących pracownika,
- udzielanie pomocy poprzez finansowanie działań na rzecz kształcenia
- ustawicznego pracowników i pracodawcy.
- Realizowanie działań z zakresu sieci EURES.
- Organizacja szkoleń, finansowanie licencji i egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, uprawnień lub tytułów zawodowych, studiów podyplomowych.
- Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy.

kierownik: mgr Beata Jackowska
» telefony

» DZIAŁ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

- Promocja usług rynku pracy
- Planowanie wydatkowania środków w szczególności Fp, PFRON i monitoring
- Pozyskiwanie dodatkowych środków na realizację działań zmierzających do
  łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową
- Organizowanie prac interwencyjnych, staży; jednorazowe
  środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundowanie środków na doposażenie
  lub wyposażenie stanowiska pracy, refundowanie składki ZUS
- Koordynowanie programów i projektów

kierownik: mgr Magdalena Klich
» telefony

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS