Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

80% - dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący do 5 lat
100% - dla bezrobotnych posiadających okres zatrudnienia uprawniający do zasiłku wynoszący od 5 lat do 20 lat
120% - dla bezrobotnych posiadających okres zatrudnienia uprawniający do zasiłku wynoszący co najmniej 20 lat

- art. 72 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy

Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również okresy pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego, okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, okres zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów o repatriacji, oraz okresy urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych, a także okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem:

• w wieku do 4 lat - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie z okresami, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2, bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat;
• na które, ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo do 3 lat na każde dziecko.


Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również okresy zatrudnienia, o których mowa w art. 89 (tj. zatrudnienie w byłej NRD i CzRS)
Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również:

- okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 stycznia 1997 r., jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego na podstawie odrębnych przepisów; okres prowadzenia działalności pozarolniczej przed dniem 1 stycznia 1997 r. podlega zaliczeniu, pod warunkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tego tytułu, o ile podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę,
- okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 maja 2004 r. za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie wymienionym w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a-c, za które były opłacane składki na Fundusz Pracy.


Zasiłki dla bezrobotnych przyznane od 01.06.2014r. do 31.05.2018r.

Wysokość zasiłku

w okresie trzech pierwszych miesięcy

w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

procentowa wysokość

80%

100%

120%

80%

100%

120%

brutto

664,90

831,10

997,40

522,10

652,60

783,20

netto

583,06

717,30

851,63

468,11

572,87

678,71Zasiłki dla bezrobotnych przyznane od 01.06.2018r.

Wysokość zasiłku

w okresie trzech pierwszych miesięcy

w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

procentowa wysokość

80%

100%

120%

80%

100%

120%

brutto

678,30

847,80

1017,40

532,60

665,70

798,90

netto

594,25

730,50

867,83

476,67

583,79

691,00

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS