Imieniny:Beaty, Juliana, Wincentego

Zatrudnienie wspierane

Zatrudnienie wspierane –to forma , oznaczająca udzielanie pomocy osobom, które mają szczególnie trudności w wejściu lub powrocie na otwarty rynek pracy np. są długotrwale bezrobotne, mająca na celu podjęcie zatrudnienia oraz utrzymanie aktywności zawodowej. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby, które uczęszczały wcześniej przez co najmniej 6 miesięcy na zajęcia Centrum Integracji Społecznej (CIS) lub Klubu Integracji Społecznej (KIS) oraz dla których ustalono III profil pomocy.

Zatrudnienie wspierane polega na tym , że powiatowy urząd pracy może zrefundować pracodawcy lub Centrum Integracji Społecznej część wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne należne z tytułu świadczonej przez uczestnika pracy, jeśli zatrudnia go nie krócej niż 12 miesięcy.

Wysokość refundacji wynosi:

100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w pierwszych 3 miesiącach,

80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3 kolejnych miesiącach,

60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w następnych 6 miesiącach.

Refundacja w ramach zatrudnienia wspieranego jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 ).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2011r. Nr43, poz.225 ze zmianami).Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 032 643 05 38 lub 032 643 43 48 wew. 255 lub w pokoju nr 10 PUP w Olkuszu.

Dokumenty do pobrania:


Zobacz dokumenty do pobrania

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS