Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów
Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie naszego Urzędu w pokoju nr 34 lub pod nr tel. 326 43 43 48, 32 643 05 38 - wewn. 242

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.
Jeżeli w 2016 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty. Możesz skorzystać ze Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. Razem z wnioskiem powinieneś złożyć skorygowane zeznanie podatkowe, tzn. PIT, który złożyłeś za 2016 r. Pamiętaj, aby w części A zeznania MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA w pozycji 10 zaznaczyć kwadrat nr 2 "korekta zeznania". Ponadto w części D zeznania DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW w kolumnie b "Przychód" nie wykazywać otrzymanego w 2016 r. stypendium, natomiast w kolumnie f "Zaliczka pobrana przez płatnika" w wierszu dotyczącym innych źródeł wskazać zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika (urząd pracy). Jest to odpowiednio: poz. 89 w PIT-36 albo poz. 63 w PIT-37. Wysokość tej zaliczki jest wskazana w rocznej informacji PIT-11 wystawionej za 2016 r. w poz. 48.

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2017 r.
Jeżeli w 2017 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, od którego pobrana została zaliczka na podatek dochodowy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty. Możesz skorzystać ze Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli nie złożysz takiego wniosku, to nadpłacony podatek odzyskasz rozliczając swój dochód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za 2017 r. na podstawie rocznej informacji PIT-11 wystawionej przez płatnika (urząd pracy). W takim przypadku pobraną przez płatnika i wykazaną w PIT-11 zaliczkę na podatek należy przenieść do zeznania podatkowego. Nadpłatę przekazuje się na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu aktualizacyjnym ZAP-3 albo na aktualny adres miejsca zamieszkania wskazany w zeznaniu (PIT). Aktualny adres miejsca zamieszkania można wskazać również w zgłoszeniu ZAP-3.

Załączniki:
Rozp. MRiF w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Wzór wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS